تور مالزی (کوالالامپور - پنانگ) (ماهان) نوروز97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Club Dolphin
ندای ارژنگ
B.B
sentral seaview
ندای ارژنگ
B.B

4930000 تومان

5530000 تومان

4910000 تومان

4510000 تومان

sentral hotel
ندای ارژنگ
B.B
sentral seaview
ندای ارژنگ
B.B

5040000 تومان

5770000 تومان

4960000 تومان

4570000 تومان

Flamingo By The Lake
ندای ارژنگ
B.B
Flamingo Hotel by the Beach
ندای ارژنگ
B.B

5060000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

4590000 تومان

Royal chulan bukit bintang
ندای ارژنگ
B.B
sentral seaview
ندای ارژنگ
B.B

5190000 تومان

6030000 تومان

5040000 تومان

4600000 تومان

Dorsett Regency
ندای ارژنگ
B.B
Flamingo Hotel by the Beach
ندای ارژنگ
B.B

5270000 تومان

6180000 تومان

5190000 تومان

4670000 تومان

Oakwood
ندای ارژنگ
B.B
Rainbow paradise
ندای ارژنگ
B.B

5300000 تومان

6340000 تومان

5250000 تومان

4670000 تومان

the zone residence
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn
ندای ارژنگ
B.B

5350000 تومان

6440000 تومان

5300000 تومان

4700000 تومان

Novotel
ندای ارژنگ
B.B
bay view resort
ندای ارژنگ
B.B

5430000 تومان

6500000 تومان

5350000 تومان

4690000 تومان

Dorsett Regency
ندای ارژنگ
B.B
bay view resort
ندای ارژنگ
B.B

5480000 تومان

6580000 تومان

5380000 تومان

4750000 تومان

Istana
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn
ندای ارژنگ
B.B

5480000 تومان

6710000 تومان

5430000 تومان

4750000 تومان

Istana
ندای ارژنگ
B.B
Lexis suite
ندای ارژنگ
B.B

5900000 تومان

7440000 تومان

5710000 تومان

4830000 تومان

element by westin
ندای ارژنگ
B.B
Lexis suite
ندای ارژنگ
B.B

5950000 تومان

7590000 تومان

5740000 تومان

4880000 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B
Park Royal
ندای ارژنگ
B.B

5950000 تومان

7640000 تومان

5850000 تومان

4930000 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B
Golden Sands By shangrila
ندای ارژنگ
B.B

6030000 تومان

7800000 تومان

5870000 تومان

4960000 تومان

micasa all suite
ندای ارژنگ
B.B
Lexis suite
ندای ارژنگ
B.B

6050000 تومان

7800000 تومان

5870000 تومان

4990000 تومان

Intercontinental
ندای ارژنگ
B.B
Park Royal
ندای ارژنگ
B.B

6180000 تومان

7900000 تومان

6000000 تومان

5040000 تومان

Westin
ندای ارژنگ
B.B
Park Royal
ندای ارژنگ
B.B

6260000 تومان

8030000 تومان

6080000 تومان

5060000 تومان

Shangri-La
ندای ارژنگ
B.B
Golden Sands By shangrila
ندای ارژنگ
B.B

6600000 تومان

8950000 تومان

6390000 تومان

5190000 تومان

micasa all suite
ندای ارژنگ
B.B
Shangri-La's Rasa Sayang Resort
ندای ارژنگ
B.B

6710000 تومان

9160000 تومان

6470000 تومان

5250000 تومان

Shangri-La
ندای ارژنگ
B.B
Shangri-La's Rasa Sayang Resort
ندای ارژنگ
B.B

7230000 تومان

10200000 تومان

6970000 تومان

5450000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

4930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5530000 تومان

کودک با تخت

4910000 تومان

کودک بدون تخت

4510000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5770000 تومان

کودک با تخت

4960000 تومان

کودک بدون تخت

4570000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

کودک با تخت

4990000 تومان

کودک بدون تخت

4590000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6030000 تومان

کودک با تخت

5040000 تومان

کودک بدون تخت

4600000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6180000 تومان

کودک با تخت

5190000 تومان

کودک بدون تخت

4670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6340000 تومان

کودک با تخت

5250000 تومان

کودک بدون تخت

4670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6440000 تومان

کودک با تخت

5300000 تومان

کودک بدون تخت

4700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6500000 تومان

کودک با تخت

5350000 تومان

کودک بدون تخت

4690000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6580000 تومان

کودک با تخت

5380000 تومان

کودک بدون تخت

4750000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6710000 تومان

کودک با تخت

5430000 تومان

کودک بدون تخت

4750000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7440000 تومان

کودک با تخت

5710000 تومان

کودک بدون تخت

4830000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

کودک با تخت

5740000 تومان

کودک بدون تخت

4880000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7640000 تومان

کودک با تخت

5850000 تومان

کودک بدون تخت

4930000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

کودک با تخت

5870000 تومان

کودک بدون تخت

4960000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

کودک با تخت

5870000 تومان

کودک بدون تخت

4990000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7900000 تومان

کودک با تخت

6000000 تومان

کودک بدون تخت

5040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8030000 تومان

کودک با تخت

6080000 تومان

کودک بدون تخت

5060000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8950000 تومان

کودک با تخت

6390000 تومان

کودک بدون تخت

5190000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9160000 تومان

کودک با تخت

6470000 تومان

کودک بدون تخت

5250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10200000 تومان

کودک با تخت

6970000 تومان

کودک بدون تخت

5450000 تومان

توضیحات