تور مالزی (کوالالامپور - لنکاوی) نوروز97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Club Dolphin
ندای ارژنگ
B.B
Bella vista
ندای ارژنگ
B.B

5480000 تومان

6030000 تومان

5400000 تومان

5120000 تومان

Club Dolphin
ندای ارژنگ
B.B
de baroon resort
ندای ارژنگ
B.B

5560000 تومان

6240000 تومان

5510000 تومان

5150000 تومان

sentral hotel
ندای ارژنگ
B.B
de baroon resort
ندای ارژنگ
B.B

5660000 تومان

6440000 تومان

5610000 تومان

5190000 تومان

transit
ندای ارژنگ
B.B
Bella vista
ندای ارژنگ
B.B

5690000 تومان

6390000 تومان

5580000 تومان

5180000 تومان

Silka Maytower
ندای ارژنگ
B.B
Favehotel Cenang Beach
ندای ارژنگ
B.B

5770000 تومان

6550000 تومان

5250000 تومان

Grand Season
ندای ارژنگ
B.B
Aseania Resort
ندای ارژنگ
B.B

5820000 تومان

6650000 تومان

5740000 تومان

5270000 تومان

Royal chulan bukit bintang
ندای ارژنگ
B.B
Aseania Resort
ندای ارژنگ
B.B

5870000 تومان

6860000 تومان

5820000 تومان

5280000 تومان

Furama
ندای ارژنگ
B.B
Aseania Resort
ندای ارژنگ
B.B

5950000 تومان

6890000 تومان

58500000 تومان

5320000 تومان

Dorsett Regency
ندای ارژنگ
B.B
century langkasuka
ندای ارژنگ
B.B

6030000 تومان

717000 تومان

5980000 تومان

53500000 تومان

the zone residence
ندای ارژنگ
B.B
century langkasuka
ندای ارژنگ
B.B

605000 تومان

723000 تومان

6000000 تومان

53500000 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B
Berjaya Langkawi Resort
ندای ارژنگ
B.B

6580000 تومان

6580000 تومان

8070000 تومان

8070000 تومان

55600000 تومان

Istana
ندای ارژنگ
B.B
Berjaya Langkawi Resort
ندای ارژنگ
B.B

6500000 تومان

8110000 تومان

6370000 تومان

5530000 تومان

micasa all suite
ندای ارژنگ
B.B
Berjaya Langkawi Resort
ندای ارژنگ
B.B

6730000 تومان

8430000 تومان

6600000 تومان

5600000 تومان

Concorde
ندای ارژنگ
B.B
century langkasuka
ندای ارژنگ
B.B

6110000 تومان

7200000 تومان

6000000 تومان

538000 تومان

Royal chulan bukit bintang
ندای ارژنگ
B.B
holiday villa
ندای ارژنگ
B.B

6260000 تومان

7640000 تومان

6210000 تومان

5440000 تومان

Istana
ندای ارژنگ
B.B
Berjaya Langkawi Resort
ندای ارژنگ
B.B

6420000 تومان

7960000 تومان

6370000 تومان

551000 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B
Berjaya Langkawi Resort
ندای ارژنگ
B.B

6580000 تومان

8070000 تومان

5560000 تومان

Maya Hotel
ندای ارژنگ
B.B
Tanjung Rhu
ندای ارژنگ
B.B

6650000 تومان

8220000 تومان

6500000 تومان

5610000 تومان

Westin
ندای ارژنگ
B.B
Berjaya Langkawi Resort
ندای ارژنگ
B.B

6910000 تومان

8950000 تومان

6730000 تومان

5710000 تومان

Intercontinental
ندای ارژنگ
B.B
Tanjung Rhu
ندای ارژنگ
B.B

7020000 تومان

8920000 تومان

6810000 تومان

5770000 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B
Meritus Pelangi
ندای ارژنگ
B.B

7120000 تومان

9360000 تومان

6910000 تومان

5790000 تومان

micasa all suite
ندای ارژنگ
B.B
Meritus Pelangi
ندای ارژنگ
B.B

7230000 تومان

9570000 تومان

6990000 تومان

5820000 تومان

Intercontinental
ندای ارژنگ
B.B
Meritus Pelangi
ندای ارژنگ
B.B

7410000 تومان

9940000 تومان

7170000 تومان

5900000 تومان

Westin
ندای ارژنگ
B.B
Meritus Pelangi
ندای ارژنگ
B.B

7570000 تومان

9940000 تومان

7330000 تومان

5980000 تومان

Westin
ندای ارژنگ
B.B
westin
ندای ارژنگ
B.B

7770000 تومان

10320000 تومان

7490000 تومان

6040000 تومان

Shangri-La
ندای ارژنگ
B.B
Meritus Pelangi
ندای ارژنگ
B.B

7880000 تومان

10880000 تومان

7590000 تومان

6080000 تومان

Shangri-La
ندای ارژنگ
B.B
the danna
ندای ارژنگ
B.B

8430000 تومان

11970000 تومان

8090000 تومان

6310000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6030000 تومان

کودک با تخت

5400000 تومان

کودک بدون تخت

5120000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6240000 تومان

کودک با تخت

5510000 تومان

کودک بدون تخت

5150000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6440000 تومان

کودک با تخت

5610000 تومان

کودک بدون تخت

5190000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

5580000 تومان

کودک بدون تخت

5180000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6650000 تومان

کودک با تخت

5740000 تومان

کودک بدون تخت

5270000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6860000 تومان

کودک با تخت

5820000 تومان

کودک بدون تخت

5280000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

کودک با تخت

58500000 تومان

کودک بدون تخت

5320000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

717000 تومان

کودک با تخت

5980000 تومان

کودک بدون تخت

53500000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

605000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

723000 تومان

کودک با تخت

6000000 تومان

کودک بدون تخت

53500000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6580000 تومان

6580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8070000 تومان

8070000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

55600000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8110000 تومان

کودک با تخت

6370000 تومان

کودک بدون تخت

5530000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8430000 تومان

کودک با تخت

6600000 تومان

کودک بدون تخت

5600000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7200000 تومان

کودک با تخت

6000000 تومان

کودک بدون تخت

538000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7640000 تومان

کودک با تخت

6210000 تومان

کودک بدون تخت

5440000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7960000 تومان

کودک با تخت

6370000 تومان

کودک بدون تخت

551000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8070000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5560000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8220000 تومان

کودک با تخت

6500000 تومان

کودک بدون تخت

5610000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8950000 تومان

کودک با تخت

6730000 تومان

کودک بدون تخت

5710000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8920000 تومان

کودک با تخت

6810000 تومان

کودک بدون تخت

5770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9360000 تومان

کودک با تخت

6910000 تومان

کودک بدون تخت

5790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9570000 تومان

کودک با تخت

6990000 تومان

کودک بدون تخت

5820000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9940000 تومان

کودک با تخت

7170000 تومان

کودک بدون تخت

5900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9940000 تومان

کودک با تخت

7330000 تومان

کودک بدون تخت

5980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10320000 تومان

کودک با تخت

7490000 تومان

کودک بدون تخت

6040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10880000 تومان

کودک با تخت

7590000 تومان

کودک بدون تخت

6080000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11970000 تومان

کودک با تخت

8090000 تومان

کودک بدون تخت

6310000 تومان

توضیحات