تور مالزی (کوالالامپور - لنکاوی) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3202000 4010500 2751600 2289800

3366000 4330300 2899200 2355400

3417000 4422300 2941100 2371800

3581000 4742100 2437400

3919000 5391700 3388900 2568600

3980500 5510600 3442200 2593200

4031500 5602600 3484100 2609600

4277500 6082300 3705500 2708000

4656500 6809800 2855600

4759000 7010700 2896600

5015000 7500400 4363300 2995000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3202000
نرخ اتاق 1 تخته
4010500
کودک با تخت
2751600
کودک بدون تخت
2289800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3366000
نرخ اتاق 1 تخته
4330300
کودک با تخت
2899200
کودک بدون تخت
2355400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3417000
نرخ اتاق 1 تخته
4422300
کودک با تخت
2941100
کودک بدون تخت
2371800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3581000
نرخ اتاق 1 تخته
4742100
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2437400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3919000
نرخ اتاق 1 تخته
5391700
کودک با تخت
3388900
کودک بدون تخت
2568600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3980500
نرخ اتاق 1 تخته
5510600
کودک با تخت
3442200
کودک بدون تخت
2593200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4031500
نرخ اتاق 1 تخته
5602600
کودک با تخت
3484100
کودک بدون تخت
2609600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4277500
نرخ اتاق 1 تخته
6082300
کودک با تخت
3705500
کودک بدون تخت
2708000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4656500
نرخ اتاق 1 تخته
6809800
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2855600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4759000
نرخ اتاق 1 تخته
7010700
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2896600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5015000
نرخ اتاق 1 تخته
7500400
کودک با تخت
4363300
کودک بدون تخت
2995000
توضیحات