تور مالزی (کوالالامپور)

Air Asia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2290000 2940000 2210000 1860000

2620000 3320000 2450000 1950000

2740000 3710000 2550000 2080000

2820000 3810000 2620000 2090000

2890000 4000000 2760000 2170000

2990000 4180000 2770000 2190000

3090000 4360000 2850000 2230000

3630000 5370000 3320000 2470000

3700000 5520000 3390000 2500000

4700000 7400000 4270000 2950000

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2940000
کودک با تخت
2210000
کودک بدون تخت
1860000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
2450000
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3710000
کودک با تخت
2550000
کودک بدون تخت
2080000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2820000
نرخ اتاق 1 تخته
3810000
کودک با تخت
2620000
کودک بدون تخت
2090000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2890000
نرخ اتاق 1 تخته
4000000
کودک با تخت
2760000
کودک بدون تخت
2170000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
4180000
کودک با تخت
2770000
کودک بدون تخت
2190000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
4360000
کودک با تخت
2850000
کودک بدون تخت
2230000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3630000
نرخ اتاق 1 تخته
5370000
کودک با تخت
3320000
کودک بدون تخت
2470000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3700000
نرخ اتاق 1 تخته
5520000
کودک با تخت
3390000
کودک بدون تخت
2500000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4700000
نرخ اتاق 1 تخته
7400000
کودک با تخت
4270000
کودک بدون تخت
2950000
توضیحات