تور مالزی (کوالالامپور)

Air Asia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
ندای ارژنگ
B.B
ندای ارژنگ
B.B

2290000 تومان

2940000 تومان

2210000 تومان

1860000 تومان

2620000 تومان

3320000 تومان

2450000 تومان

1950000 تومان

2740000 تومان

3710000 تومان

2550000 تومان

2080000 تومان

2820000 تومان

3810000 تومان

2620000 تومان

2090000 تومان

2890000 تومان

4000000 تومان

2760000 تومان

2170000 تومان

2990000 تومان

4180000 تومان

2770000 تومان

2190000 تومان

3090000 تومان

4360000 تومان

2850000 تومان

2230000 تومان

3630000 تومان

5370000 تومان

3320000 تومان

2470000 تومان

3700000 تومان

5520000 تومان

3390000 تومان

2500000 تومان

4700000 تومان

7400000 تومان

4270000 تومان

2950000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2940000 تومان

کودک با تخت

2210000 تومان

کودک بدون تخت

1860000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

2080000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3810000 تومان

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4000000 تومان

کودک با تخت

2760000 تومان

کودک بدون تخت

2170000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4180000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

2190000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4360000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

2230000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5370000 تومان

کودک با تخت

3320000 تومان

کودک بدون تخت

2470000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5520000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2500000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7400000 تومان

کودک با تخت

4270000 تومان

کودک بدون تخت

2950000 تومان

توضیحات