تور مالزی (کوالالامپور) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
SANDPIPER
ندای ارژنگ
B.B

1910500 تومان

2087600 تومان

1525700 تومان

1404200 تومان

SANI HOTEL
ندای ارژنگ
B.B

1951500 تومان

2165500 تومان

1538000 تومان

1457500 تومان

FLAMINGO
ندای ارژنگ
B.B

2033500 تومان

2247500 تومان

1599500 تومان

1457500 تومان

Soleil
ندای ارژنگ
B.B

2033500 تومان

2247500 تومان

1599500 تومان

1457500 تومان

METRO HOTEL
ندای ارژنگ
B.B

2105000 تومان

2462500 تومان

1694700 تومان

1478000 تومان

GRAND SEASON
ندای ارژنگ
B.B

2182900 تومان

2544500 تومان

1727500 تومان

1535400 تومان

ROYAL CHULAN BINTANG
ندای ارژنگ
B.B

2310000 تومان

2790500 تومان

1871000 تومان

1580500 تومان

METRO 360 (VERDANT HILL)
ندای ارژنگ
B.B

2322300 تومان

2831500 تومان

1871000 تومان

1601000 تومان

FURAMA
ندای ارژنگ
B.B

2332300 تومان

2841500 تومان

1876000 تومان

1601000 تومان

SWISS GARDEN
ندای ارژنگ
B.B

2340500 تومان

2919400 تومان

1904700 تومان

1568200 تومان

ROYAL HOTEL
ندای ارژنگ
B.B

2340500 تومان

2841500 تومان

1876000 تومان

1601000 تومان

FEDERAL
ندای ارژنگ
B.B

2422500 تومان

3075200 تومان

1978500 تومان

1601000 تومان

NOVOTEL KUALA
ندای ارژنگ
B.B

2432500 تومان

3085200 تومان

1983500 تومان

1601000 تومان

SERI PACIFIC
ندای ارژنگ
B.B

2453000 تومان

3056500 تومان

1963000 تومان

1637900 تومان

CORUS
ندای ارژنگ
B.B

2494000 تومان

3208200 تومان

2040900 تومان

1625600 تومان

PACIFIC REGENCY
ندای ارژنگ
B.B

2540500 تومان

3191800 تومان

2031700 تومان

1620200 تومان

MELIA HOTEL
ندای ارژنگ
B.B

2545000 تومان

3308400 تومان

2078700 تومان

1642000 تومان

CONCORD
ندای ارژنگ
B.B

2589500 تومان

3291500 تومان

1908000 تومان

1647500 تومان

ISTANA
ندای ارژنگ
B.B

2586000 تومان

3394500 تومان

2119700 تومان

1658400 تومان

BERJAYA TIMES SQUAR
ندای ارژنگ
B.B

2627000 تومان

3460100 تومان

2156600 تومان

1674800 تومان

RENAISSANCE
ندای ارژنگ
B.B

2698500 تومان

3593100 تومان

2214900 تومان

1699400 تومان

PARK ROYAL KUALA
ندای ارژنگ
B.B

2739500 تومان

3691500 تومان

2251800 تومان

1715800 تومان

PULLMAN KUALA
ندای ارژنگ
B.B

2739500 تومان

3609500 تومان

2243600 تومان

1760900 تومان

ROYAL CHULAN
ندای ارژنگ
B.B

2739500 تومان

3609500 تومان

2243600 تومان

1760900 تومان

SHERATON
ندای ارژنگ
B.B

2839700 تومان

3824500 تومان

2347000 تومان

1760900 تومان

GRAND MILLENNIUM
ندای ارژنگ
B.B

2893000 تومان

3968000 تومان

2388000 تومان

1773200 تومان

INTERCONTINENTAL
ندای ارژنگ
B.B

2934000 تومان

4050000 تومان

2424900 تومان

1789600 تومان

JW MARRIOTT
ندای ارژنگ
B.B

2713000 تومان

5591600 تومان

3126000 تومان

2101200 تومان

SHANGRILA KUALA
ندای ارژنگ
B.B

3743500 تومان

5642600 تومان

3147400 تومان

2109400 تومان

RITZ CARLTON KUALA
ندای ارژنگ
B.B

3846000 تومان

5843500 تومان

3241700 تومان

2150400 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1910500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2087600 تومان

کودک با تخت

1525700 تومان

کودک بدون تخت

1404200 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1951500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2165500 تومان

کودک با تخت

1538000 تومان

کودک بدون تخت

1457500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2033500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2247500 تومان

کودک با تخت

1599500 تومان

کودک بدون تخت

1457500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2033500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2247500 تومان

کودک با تخت

1599500 تومان

کودک بدون تخت

1457500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2462500 تومان

کودک با تخت

1694700 تومان

کودک بدون تخت

1478000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2182900 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2544500 تومان

کودک با تخت

1727500 تومان

کودک بدون تخت

1535400 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790500 تومان

کودک با تخت

1871000 تومان

کودک بدون تخت

1580500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2322300 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2831500 تومان

کودک با تخت

1871000 تومان

کودک بدون تخت

1601000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2332300 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2841500 تومان

کودک با تخت

1876000 تومان

کودک بدون تخت

1601000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2340500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2919400 تومان

کودک با تخت

1904700 تومان

کودک بدون تخت

1568200 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2340500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2841500 تومان

کودک با تخت

1876000 تومان

کودک بدون تخت

1601000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2422500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3075200 تومان

کودک با تخت

1978500 تومان

کودک بدون تخت

1601000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2432500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3085200 تومان

کودک با تخت

1983500 تومان

کودک بدون تخت

1601000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2453000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3056500 تومان

کودک با تخت

1963000 تومان

کودک بدون تخت

1637900 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2494000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3208200 تومان

کودک با تخت

2040900 تومان

کودک بدون تخت

1625600 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2540500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3191800 تومان

کودک با تخت

2031700 تومان

کودک بدون تخت

1620200 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3308400 تومان

کودک با تخت

2078700 تومان

کودک بدون تخت

1642000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2589500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3291500 تومان

کودک با تخت

1908000 تومان

کودک بدون تخت

1647500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2586000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3394500 تومان

کودک با تخت

2119700 تومان

کودک بدون تخت

1658400 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2627000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460100 تومان

کودک با تخت

2156600 تومان

کودک بدون تخت

1674800 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2698500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3593100 تومان

کودک با تخت

2214900 تومان

کودک بدون تخت

1699400 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2739500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3691500 تومان

کودک با تخت

2251800 تومان

کودک بدون تخت

1715800 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2739500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3609500 تومان

کودک با تخت

2243600 تومان

کودک بدون تخت

1760900 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2739500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3609500 تومان

کودک با تخت

2243600 تومان

کودک بدون تخت

1760900 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2839700 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3824500 تومان

کودک با تخت

2347000 تومان

کودک بدون تخت

1760900 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2893000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3968000 تومان

کودک با تخت

2388000 تومان

کودک بدون تخت

1773200 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2934000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4050000 تومان

کودک با تخت

2424900 تومان

کودک بدون تخت

1789600 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2713000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5591600 تومان

کودک با تخت

3126000 تومان

کودک بدون تخت

2101200 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3743500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5642600 تومان

کودک با تخت

3147400 تومان

کودک بدون تخت

2109400 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3846000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5843500 تومان

کودک با تخت

3241700 تومان

کودک بدون تخت

2150400 تومان

توضیحات