تور مالزی (کوالالامپور) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Sani Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2045000 تومان

2270000 تومان

1575000 تومان

1470000 تومان

Sandpiper
ندای ارژنگ
B.B

2110000 تومان

2400000 تومان

1615000 تومان

1495000 تومان

Flamingo
ندای ارژنگ
B.B

2110000 تومان

2400000 تومان

1615000 تومان

1495000 تومان

Grand Season
ندای ارژنگ
B.B

2365000 تومان

2910000 تومان

1835000 تومان

1575000 تومان

Royal Bintang
ندای ارژنگ
B.B

2560000 تومان

3295000 تومان

2040000 تومان

1675000 تومان

2560000 تومان

3295000 تومان

0 تومان

1670000 تومان

2590000 تومان

3360000 تومان

2080000 تومان

1690000 تومان

Royal Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2655000 تومان

3490000 تومان

2125000 تومان

1705000 تومان

Novotel
ندای ارژنگ
B.B

2655000 تومان

3490000 تومان

2125000 تومان

1705000 تومان

Seri Pacific
ندای ارژنگ
B.B

2755000 تومان

3685000 تومان

2225000 تومان

1755000 تومان

Concord
ندای ارژنگ
B.B

2850000 تومان

3875000 تومان

2290000 تومان

1770000 تومان

Corus
ندای ارژنگ
B.B

2850000 تومان

3875000 تومان

2290000 تومان

1770000 تومان

Istana
ندای ارژنگ
B.B

3040000 تومان

4260000 تومان

2480000 تومان

1865000 تومان

Melia Hotel
ندای ارژنگ
B.B

3040000 تومان

4260000 تومان

2480000 تومان

1865000 تومان

Renaissance
ندای ارژنگ
B.B

3105000 تومان

4390000 تومان

2290000 تومان

1885000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B

3170000 تومان

4520000 تومان

2580000 تومان

1925000 تومان

Royal Chulan
ندای ارژنگ
B.B

3170000 تومان

4520000 تومان

2580000 تومان

1925000 تومان

Sheraton
ندای ارژنگ
B.B

3330000 تومان

4840000 تومان

2740000 تومان

1960000 تومان

Intercontinental
ندای ارژنگ
B.B

3620000 تومان

5420000 تومان

23015000 تومان

2093000 تومان

JW Marriott
ندای ارژنگ
B.B

4520000 تومان

7215000 تومان

3810000 تومان

2415000 تومان

Ritz Carlton
ندای ارژنگ
B.B

4720000 تومان

7600000 تومان

3975000 تومان

2480000 تومان

Shangrila
ندای ارژنگ
B.B

4840000 تومان

7855000 تومان

0 تومان

2595000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2270000 تومان

کودک با تخت

1575000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

کودک با تخت

1615000 تومان

کودک بدون تخت

1495000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

کودک با تخت

1615000 تومان

کودک بدون تخت

1495000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1835000 تومان

کودک بدون تخت

1575000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

1675000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3360000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2125000 تومان

کودک بدون تخت

1705000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2125000 تومان

کودک بدون تخت

1705000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2755000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3685000 تومان

کودک با تخت

2225000 تومان

کودک بدون تخت

1755000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3875000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3875000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

2480000 تومان

کودک بدون تخت

1865000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

2480000 تومان

کودک بدون تخت

1865000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1885000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4520000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

1925000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4520000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

1925000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4840000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

1960000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

کودک با تخت

23015000 تومان

کودک بدون تخت

2093000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7215000 تومان

کودک با تخت

3810000 تومان

کودک بدون تخت

2415000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7600000 تومان

کودک با تخت

3975000 تومان

کودک بدون تخت

2480000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7855000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

توضیحات