تورپوکت مستقیم نوروز97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
ASHLEE PLAZA
ندای ارژنگ
B.B

4940000 تومان

5680000 تومان

4410000 تومان

PATONG HERITAGE
ندای ارژنگ
B.B
ASHLEE HUB
ندای ارژنگ
B.B

5030000 تومان

5870000 تومان

4940000 تومان

4445000 تومان

ANDAKIRA
ندای ارژنگ
B.B

5150000 تومان

5700000 تومان

4490000 تومان

ROYAL PARADAISE HOTEL
ندای ارژنگ
B.B

6432000 تومان

7783000 تومان

6319000 تومان

5498000 تومان

BEST WESTERN
ندای ارژنگ
B.B

5300000 تومان

6410000 تومان

5180000 تومان

4550000 تومان

IBIS PATONG
ندای ارژنگ
B.B

5425000 تومان

6560000 تومان

5310000 تومان

4655000 تومان

HYATT PALACE
ندای ارژنگ
B.B

5480000 تومان

6680000 تومان

4680000 تومان

PATONG BEACH
ندای ارژنگ
B.B
FISHER MAN
ندای ارژنگ
B.B

5570000 تومان

6860000 تومان

5440000 تومان

4710000 تومان

RAMADA DEEVANA
ندای ارژنگ
B.B

5610000 تومان

6920000 تومان

5470000 تومان

4720000 تومان

DUANGJIT
ندای ارژنگ
B.B

5750000 تومان

7220000 تومان

5600000 تومان

4780000 تومان

DIVANA PLAZA
ندای ارژنگ
B.B

5730000 تومان

7160000 تومان

5580000 تومان

4770000 تومان

NOVOTEL VINTAGE
ندای ارژنگ
B.B

6925000 تومان

8770000 تومان

5738000 تومان

SWISS HOTEL PHUKET
ندای ارژنگ
B.B

5880000 تومان

7460000 تومان

5710000 تومان

4820000 تومان

ASHLEE HEIGHT
ندای ارژنگ
B.B

7019000 تومان

8371000 تومان

6907000 تومان

6309000 تومان

NOVOTEL HKT
ندای ارژنگ
B.B

5940000 تومان

7580000 تومان

5770000 تومان

4840000 تومان

DIAMOND CIFF
ندای ارژنگ
B.B

6080000 تومان

7880000 تومان

5900000 تومان

4900000 تومان

MILLENNIUM RESORT
ندای ارژنگ
B.B

5910000 تومان

7520000 تومان

5740000 تومان

4830000 تومان

GRAND MERCURE
ندای ارژنگ
B.B

6290000 تومان

8300000 تومان

6090000 تومان

4980000 تومان

CENTARA BLUE MARINE
ندای ارژنگ
B.B

7546000 تومان

9424000 تومان

7377000 تومان

6555000 تومان

AVISTA HIDEAWAY
ندای ارژنگ
B.B

6580000 تومان

8820000 تومان

6350000 تومان

5110000 تومان

HYATT REGNCY PHUKET
ندای ارژنگ
B.B

6880000 تومان

9425000 تومان

6630000 تومان

5225000 تومان

AMARI PHUKET
ندای ارژنگ
B.B

7270000 تومان

10200000 تومان

6980000 تومان

5370000 تومان

PULL MAN
ندای ارژنگ
B.B

7480000 تومان

10620000 تومان

7160000 تومان

5445000 تومان

LE MERIDIEN PIBIS PATONGHUKET
ندای ارژنگ
B.B

9623000 تومان

14166000 تومان

9191000 تومان

6898000 تومان

AVISTA GRAND
ندای ارژنگ
B.B

6460000 تومان

8580000 تومان

6245000 تومان

5065000 تومان

CENTARA GRAND HKT
ندای ارژنگ
B.B

7630000 تومان

10920000 تومان

7300000 تومان

5500000 تومان

OUT RIGGER
ندای ارژنگ
B.B

8230000 تومان

12120000 تومان

7840000 تومان

5720000 تومان

LE MEREDIEN
ندای ارژنگ
B.B

8590000 تومان

12840000 تومان

8160000 تومان

5850000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

4940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5680000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

4410000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5870000 تومان

کودک با تخت

4940000 تومان

کودک بدون تخت

4445000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5700000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

4490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6432000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7783000 تومان

کودک با تخت

6319000 تومان

کودک بدون تخت

5498000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6410000 تومان

کودک با تخت

5180000 تومان

کودک بدون تخت

4550000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6560000 تومان

کودک با تخت

5310000 تومان

کودک بدون تخت

4655000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6680000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

4680000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6860000 تومان

کودک با تخت

5440000 تومان

کودک بدون تخت

4710000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6920000 تومان

کودک با تخت

5470000 تومان

کودک بدون تخت

4720000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7220000 تومان

کودک با تخت

5600000 تومان

کودک بدون تخت

4780000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7160000 تومان

کودک با تخت

5580000 تومان

کودک بدون تخت

4770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8770000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5738000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7460000 تومان

کودک با تخت

5710000 تومان

کودک بدون تخت

4820000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7019000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8371000 تومان

کودک با تخت

6907000 تومان

کودک بدون تخت

6309000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7580000 تومان

کودک با تخت

5770000 تومان

کودک بدون تخت

4840000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7880000 تومان

کودک با تخت

5900000 تومان

کودک بدون تخت

4900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7520000 تومان

کودک با تخت

5740000 تومان

کودک بدون تخت

4830000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8300000 تومان

کودک با تخت

6090000 تومان

کودک بدون تخت

4980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7546000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9424000 تومان

کودک با تخت

7377000 تومان

کودک بدون تخت

6555000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8820000 تومان

کودک با تخت

6350000 تومان

کودک بدون تخت

5110000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9425000 تومان

کودک با تخت

6630000 تومان

کودک بدون تخت

5225000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10200000 تومان

کودک با تخت

6980000 تومان

کودک بدون تخت

5370000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10620000 تومان

کودک با تخت

7160000 تومان

کودک بدون تخت

5445000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

9623000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14166000 تومان

کودک با تخت

9191000 تومان

کودک بدون تخت

6898000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8580000 تومان

کودک با تخت

6245000 تومان

کودک بدون تخت

5065000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10920000 تومان

کودک با تخت

7300000 تومان

کودک بدون تخت

5500000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12120000 تومان

کودک با تخت

7840000 تومان

کودک بدون تخت

5720000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12840000 تومان

کودک با تخت

8160000 تومان

کودک بدون تخت

5850000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تورپوکت مستقیم نوروز97,
  مدت اقامت:7 شب و8 روز,
  تاریخ اعتبار:تا 97/01/05,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  نوع پرواز:چارتر,
  شروع قیمت ها از :4,940,000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
  برنامه سفر:
  پرواز مستقیم (تهران- پوکت-تهران) :
  ,
  خدمات تور:
  پروازچارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

  ● در صورت کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت 50% مبلغ بلیط و 2 شب NOSHOW هتل کسر و الباقی مبلغ استرداد می گردد

  ● حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارزنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.

  ● نرخ کودک زیر ۲ سال 700/000 تومان می باشد

  ● استفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 370،000 تومان می باشد,

  مدارک لازم جهت اخذ ویزا:
  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از تمامی صفحات شناسنامه ، یک قطعه عکس 3در4 رنگی و زمینه سفید ، آدرس ، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر ، کپی کارت ملی ، اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک ، کپی از بلیط مسافر ، واچر هتل ، رزرو هتل و مهر آژانس,
 • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.