تور کوالالامپور

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1780000 1910000 1710000 1710000

1820000 1990000 1750000 1670000

1870000 2100000 1800000 1700000

1920000 2160000 1820000 1710000

2050000 2410000 1930000 1760000

2160000 2660000 2040000 1820000

2200000 2720000 2070000 2070000

2240000 2780000 2100000 2100000

2240000 2790000 2110000 2110000

2320000 2940000 2180000 1890000

2320000 2940000 2180000 1890000

2350000 3010000 2170000 1890000

2350000 3010000 2220000 2220000

2470000 3250000 2320000 2320000

2570000 3440000 2400000 2400000

2580000 3460000 2410000 2410000

3200000 4630000 2940000 2940000

نرخ اتاق 2 تخته
1780000
نرخ اتاق 1 تخته
1910000
کودک با تخت
1710000
کودک بدون تخت
1710000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
1990000
کودک با تخت
1750000
کودک بدون تخت
1670000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
1870000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
کودک با تخت
1800000
کودک بدون تخت
1700000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
1920000
نرخ اتاق 1 تخته
2160000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1710000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
کودک با تخت
1930000
کودک بدون تخت
1760000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2160000
نرخ اتاق 1 تخته
2660000
کودک با تخت
2040000
کودک بدون تخت
1820000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2720000
کودک با تخت
2070000
کودک بدون تخت
2070000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
2100000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2790000
کودک با تخت
2110000
کودک بدون تخت
2110000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2320000
نرخ اتاق 1 تخته
2940000
کودک با تخت
2180000
کودک بدون تخت
1890000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2320000
نرخ اتاق 1 تخته
2940000
کودک با تخت
2180000
کودک بدون تخت
1890000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2350000
نرخ اتاق 1 تخته
3010000
کودک با تخت
2170000
کودک بدون تخت
1890000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2350000
نرخ اتاق 1 تخته
3010000
کودک با تخت
2220000
کودک بدون تخت
2220000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2470000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
2320000
کودک بدون تخت
2320000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2570000
نرخ اتاق 1 تخته
3440000
کودک با تخت
2400000
کودک بدون تخت
2400000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2580000
نرخ اتاق 1 تخته
3460000
کودک با تخت
2410000
کودک بدون تخت
2410000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3200000
نرخ اتاق 1 تخته
4630000
کودک با تخت
2940000
کودک بدون تخت
2940000
توضیحات