تور مالزی (کوالالامپور - لنکاوی)نوروز 97

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
رویال بینتانگ
ندای ارژنگ
B.B
آسنیا لنکاوی
ندای ارژنگ
B.B

4530000 تومان

6690000 تومان

5210000 تومان

4710000 تومان

نووتل / مرکور
ندای ارژنگ
B.B
سنچوری لنکاوی
ندای ارژنگ
B.B

5480000 تومان

6780000 تومان

5360000 تومان

4780000 تومان

نووتل / مرکور
ندای ارژنگ
B.B
سنچوری بیچ
ندای ارژنگ
B.B

5510000 تومان

6850000 تومان

5390000 تومان

4790000 تومان

سان وی پوترا
ندای ارژنگ
B.B
سنچوری بیچ
ندای ارژنگ
B.B

5650000 تومان

7040000 تومان

5530000 تومان

4900000 تومان

ایمپیانا
ندای ارژنگ
B.B
سنچوری لنکاوی
ندای ارژنگ
B.B

5710000 تومان

7150000 تومان

4930000 تومان

برجایا تایمز
ندای ارژنگ
B.B
برجایا لنکاوی ریزورت
ندای ارژنگ
B.B

5960000 تومان

7640000 تومان

5030000 تومان

نووتل
ندای ارژنگ
B.B
هالیدی ویلا بیچ
ندای ارژنگ
B.B

5970000 تومان

7670000 تومان

5815000 تومان

5040000 تومان

رویال چولان
ندای ارژنگ
B.B
برجایا لنکاوی ریزورت
ندای ارژنگ
B.B

6140000 تومان

8050000 تومان

51090000 تومان

رنسانس
ندای ارژنگ
B.B
هالیدی ویلا بیچ
ندای ارژنگ
B.B

6240000 تومان

8200000 تومان

6060000 تومان

5150000 تومان

فراسر رزیدنس
ندای ارژنگ
B.B
مریتوس پلانگی بیچ
ندای ارژنگ
B.B

6620000 تومان

8970000 تومان

6390000 تومان

5290000 تومان

رنسانس
ندای ارژنگ
B.B
مریتوس پلانگی بیچ
ندای ارژنگ
B.B

6740000 تومان

9150000 تومان

6510000 تومان

5370000 تومان

گراند میلینیوم
ندای ارژنگ
B.B
مریتوس پلانگی بیچ
ندای ارژنگ
B.B

6940000 تومان

9560000 تومان

6690000 تومان

5450000 تومان

شرایتون
ندای ارژنگ
B.B
د وستینگ لنکاوی
ندای ارژنگ
B.B

7190000 تومان

10060000 تومان

6920000 تومان

5500000 تومان

جی دبلیو مریوت
ندای ارژنگ
B.B
مریتوس پلانگی بیچ
ندای ارژنگ
B.B

7260000 تومان

10190000 تومان

6980000 تومان

5580000 تومان

نریدرز
ندای ارژنگ
B.B
د آندامان
ندای ارژنگ
B.B

7540000 تومان

10750000 تومان

5690000 تومان

شانگریلا
ندای ارژنگ
B.B
د وستینگ لنکاوی
ندای ارژنگ
B.B

7760000 تومان

11200000 تومان

7710000 تومان

5780000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

کودک با تخت

5210000 تومان

کودک بدون تخت

4710000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6780000 تومان

کودک با تخت

5360000 تومان

کودک بدون تخت

4780000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6850000 تومان

کودک با تخت

5390000 تومان

کودک بدون تخت

4790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7040000 تومان

کودک با تخت

5530000 تومان

کودک بدون تخت

4900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7150000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

4930000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7640000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5030000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7670000 تومان

کودک با تخت

5815000 تومان

کودک بدون تخت

5040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

51090000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8200000 تومان

کودک با تخت

6060000 تومان

کودک بدون تخت

5150000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8970000 تومان

کودک با تخت

6390000 تومان

کودک بدون تخت

5290000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9150000 تومان

کودک با تخت

6510000 تومان

کودک بدون تخت

5370000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9560000 تومان

کودک با تخت

6690000 تومان

کودک بدون تخت

5450000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10060000 تومان

کودک با تخت

6920000 تومان

کودک بدون تخت

5500000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10190000 تومان

کودک با تخت

6980000 تومان

کودک بدون تخت

5580000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10750000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5690000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11200000 تومان

کودک با تخت

7710000 تومان

کودک بدون تخت

5780000 تومان

توضیحات