تور نوروزی مالزی (کوالالامپور - سنگاپور)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5394500 6448700 5241900 4586300

5457500 6566300 5296500 4611500

5467500 6576300 5301500 4611500

5887500 7365900 5679500 4779500

6002500 7573300 5781100 4821500

6002500 7573300 5781100 4821500

6327500 8175500 6067500 4947500

6547500 8580300 6261500 5031500

6673500 8815500 6374900 5081900

6725500 8905300 6417700 5098700

6809500 9064900 6493300 5132300

7008500 9427700 6670500 5207900

7344500 10061900 6972900 5342300

7606500 10546500 7204700 5443100

7699500 10664100 7259300 5468300

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5394500
نرخ اتاق 1 تخته
6448700
کودک با تخت
5241900
کودک بدون تخت
4586300
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5457500
نرخ اتاق 1 تخته
6566300
کودک با تخت
5296500
کودک بدون تخت
4611500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5467500
نرخ اتاق 1 تخته
6576300
کودک با تخت
5301500
کودک بدون تخت
4611500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5887500
نرخ اتاق 1 تخته
7365900
کودک با تخت
5679500
کودک بدون تخت
4779500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6002500
نرخ اتاق 1 تخته
7573300
کودک با تخت
5781100
کودک بدون تخت
4821500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6002500
نرخ اتاق 1 تخته
7573300
کودک با تخت
5781100
کودک بدون تخت
4821500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6327500
نرخ اتاق 1 تخته
8175500
کودک با تخت
6067500
کودک بدون تخت
4947500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6547500
نرخ اتاق 1 تخته
8580300
کودک با تخت
6261500
کودک بدون تخت
5031500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6673500
نرخ اتاق 1 تخته
8815500
کودک با تخت
6374900
کودک بدون تخت
5081900
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6725500
نرخ اتاق 1 تخته
8905300
کودک با تخت
6417700
کودک بدون تخت
5098700
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6809500
نرخ اتاق 1 تخته
9064900
کودک با تخت
6493300
کودک بدون تخت
5132300
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7008500
نرخ اتاق 1 تخته
9427700
کودک با تخت
6670500
کودک بدون تخت
5207900
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7344500
نرخ اتاق 1 تخته
10061900
کودک با تخت
6972900
کودک بدون تخت
5342300
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7606500
نرخ اتاق 1 تخته
10546500
کودک با تخت
7204700
کودک بدون تخت
5443100
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7699500
نرخ اتاق 1 تخته
10664100
کودک با تخت
7259300
کودک بدون تخت
5468300
توضیحات