تور نوروزی مالزی،اندونزی (کوالالامپور - بالی)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5627000 6357000 5397000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5747000 6677000 5687000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5777000 6687000 5627000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5977000 6987000 5797000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6177000 7697000 5697000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6327000 7897000 6187000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6527000 8387000 5897000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6657000 8597000 6097000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6747000 8797000 6597000 5197000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
7097000 9247000 6797000 5397000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5627000
نرخ اتاق 1 تخته
6357000
کودک با تخت
5397000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5747000
نرخ اتاق 1 تخته
6677000
کودک با تخت
5687000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5777000
نرخ اتاق 1 تخته
6687000
کودک با تخت
5627000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5977000
نرخ اتاق 1 تخته
6987000
کودک با تخت
5797000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6177000
نرخ اتاق 1 تخته
7697000
کودک با تخت
5697000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6327000
نرخ اتاق 1 تخته
7897000
کودک با تخت
6187000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6527000
نرخ اتاق 1 تخته
8387000
کودک با تخت
5897000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6657000
نرخ اتاق 1 تخته
8597000
کودک با تخت
6097000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6747000
نرخ اتاق 1 تخته
8797000
کودک با تخت
6597000
کودک بدون تخت
5197000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7097000
نرخ اتاق 1 تخته
9247000
کودک با تخت
6797000
کودک بدون تخت
5397000
توضیحات
5 درصد کمیسیون