تور نوروزی مالزی (کوالالامپور)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Arenaa Star
ندای ارژنگ
B.B

3657000 تومان

4197000 تومان

3647000 تومان

3727000 تومان

Flamingo
ندای ارژنگ
B.B

3687000 تومان

4347000 تومان

3687000 تومان

3727000 تومان

WP Hotel
ندای ارژنگ
B.B

3857000 تومان

4567000 تومان

3797000 تومان

3727000 تومان

D Majestic Place
ندای ارژنگ
B.B

3967000 تومان

4697000 تومان

3917000 تومان

3727000 تومان

Royale Bintang
ندای ارژنگ
B.B

4097000 تومان

4787000 تومان

4017000 تومان

3727000 تومان

Furama
ندای ارژنگ
B.B

4127000 تومان

4847000 تومان

4067000 تومان

3727000 تومان

Metro 360
ندای ارژنگ
B.B
Corus
ندای ارژنگ
B.B

4147000 تومان

4877000 تومان

4107000 تومان

3727000 تومان

Novotel
ندای ارژنگ
B.B

4187000 تومان

4947000 تومان

4127000 تومان

3727000 تومان

Concorde
ندای ارژنگ
B.B
Swiss Garden
ندای ارژنگ
B.B

4207000 تومان

4967000 تومان

4147000 تومان

3727000 تومان

Invito
ندای ارژنگ
B.B

4227000 تومان

5027000 تومان

4167000 تومان

3727000 تومان

Impiana Klcc
ندای ارژنگ
B.B

4347000 تومان

5297000 تومان

4237000 تومان

3727000 تومان

Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

4087000 تومان

4727000 تومان

4047000 تومان

3727000 تومان

Seri Pacific
ندای ارژنگ
B.B

4137000 تومان

4887000 تومان

4077000 تومان

3727000 تومان

Pacific Regency
ندای ارژنگ
B.B

4227000 تومان

4967000 تومان

4187000 تومان

3727000 تومان

Swiss Garden
ندای ارژنگ
B.B

4297000 تومان

5187000 تومان

4227000 تومان

3727000 تومان

Istana
ندای ارژنگ
B.B

4387000 تومان

5287000 تومان

4297000 تومان

3727000 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B

4477000 تومان

5667000 تومان

4427000 تومان

3727000 تومان

Renaissance
ندای ارژنگ
B.B

4507000 تومان

5697000 تومان

4367000 تومان

3727000 تومان

Fraser
ندای ارژنگ
B.B

4597000 تومان

5787000 تومان

4467000 تومان

3727000 تومان

Grand Millennium
ندای ارژنگ
B.B

4597000 تومان

5767000 تومان

4497000 تومان

3727000 تومان

Sheraton
ندای ارژنگ
B.B

4687000 تومان

5867000 تومان

4497000 تومان

3727000 تومان

InterContinental
ندای ارژنگ
B.B

4787000 تومان

6097000 تومان

697000 تومان

3727000 تومان

The Westin
ندای ارژنگ
B.B

5097000 تومان

6467000 تومان

4857000 تومان

3997000 تومان

Shangri La
ندای ارژنگ
B.B

5287000 تومان

6997000 تومان

3997000 تومان

The Ritz Carlton
ندای ارژنگ
B.B

5397000 تومان

7197000 تومان

5197000 تومان

3997000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

3657000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4197000 تومان

کودک با تخت

3647000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3687000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4347000 تومان

کودک با تخت

3687000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3857000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4567000 تومان

کودک با تخت

3797000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3967000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4697000 تومان

کودک با تخت

3917000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4097000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4787000 تومان

کودک با تخت

4017000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4127000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4847000 تومان

کودک با تخت

4067000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4147000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4877000 تومان

کودک با تخت

4107000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4187000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4947000 تومان

کودک با تخت

4127000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4207000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4967000 تومان

کودک با تخت

4147000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4227000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5027000 تومان

کودک با تخت

4167000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4347000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5297000 تومان

کودک با تخت

4237000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4087000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4727000 تومان

کودک با تخت

4047000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4137000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4887000 تومان

کودک با تخت

4077000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4227000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4967000 تومان

کودک با تخت

4187000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4297000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5187000 تومان

کودک با تخت

4227000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4387000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5287000 تومان

کودک با تخت

4297000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4477000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5667000 تومان

کودک با تخت

4427000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4507000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5697000 تومان

کودک با تخت

4367000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4597000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5787000 تومان

کودک با تخت

4467000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4597000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5767000 تومان

کودک با تخت

4497000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4687000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5867000 تومان

کودک با تخت

4497000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4787000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6097000 تومان

کودک با تخت

697000 تومان

کودک بدون تخت

3727000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5097000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6467000 تومان

کودک با تخت

4857000 تومان

کودک بدون تخت

3997000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5287000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6997000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3997000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5397000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7197000 تومان

کودک با تخت

5197000 تومان

کودک بدون تخت

3997000 تومان

توضیحات