تور نوروزی مالزی (کوالالامپور)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3657000 4197000 3647000 3727000

3687000 4347000 3687000 3727000

3857000 4567000 3797000 3727000

3967000 4697000 3917000 3727000

4097000 4787000 4017000 3727000

4127000 4847000 4067000 3727000

4147000 4877000 4107000 3727000

4187000 4947000 4127000 3727000

4207000 4967000 4147000 3727000

4227000 5027000 4167000 3727000

4347000 5297000 4237000 3727000

4087000 4727000 4047000 3727000

4137000 4887000 4077000 3727000

4227000 4967000 4187000 3727000

4297000 5187000 4227000 3727000

4387000 5287000 4297000 3727000

4477000 5667000 4427000 3727000

4507000 5697000 4367000 3727000

4597000 5787000 4467000 3727000

4597000 5767000 4497000 3727000

4687000 5867000 4497000 3727000

4787000 6097000 697000 3727000

5097000 6467000 4857000 3997000

5287000 6997000 3997000

5397000 7197000 5197000 3997000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3657000
نرخ اتاق 1 تخته
4197000
کودک با تخت
3647000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3687000
نرخ اتاق 1 تخته
4347000
کودک با تخت
3687000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3857000
نرخ اتاق 1 تخته
4567000
کودک با تخت
3797000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3967000
نرخ اتاق 1 تخته
4697000
کودک با تخت
3917000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4097000
نرخ اتاق 1 تخته
4787000
کودک با تخت
4017000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4127000
نرخ اتاق 1 تخته
4847000
کودک با تخت
4067000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4147000
نرخ اتاق 1 تخته
4877000
کودک با تخت
4107000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4187000
نرخ اتاق 1 تخته
4947000
کودک با تخت
4127000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4207000
نرخ اتاق 1 تخته
4967000
کودک با تخت
4147000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4227000
نرخ اتاق 1 تخته
5027000
کودک با تخت
4167000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4347000
نرخ اتاق 1 تخته
5297000
کودک با تخت
4237000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4087000
نرخ اتاق 1 تخته
4727000
کودک با تخت
4047000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4137000
نرخ اتاق 1 تخته
4887000
کودک با تخت
4077000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4227000
نرخ اتاق 1 تخته
4967000
کودک با تخت
4187000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4297000
نرخ اتاق 1 تخته
5187000
کودک با تخت
4227000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4387000
نرخ اتاق 1 تخته
5287000
کودک با تخت
4297000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4477000
نرخ اتاق 1 تخته
5667000
کودک با تخت
4427000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4507000
نرخ اتاق 1 تخته
5697000
کودک با تخت
4367000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4597000
نرخ اتاق 1 تخته
5787000
کودک با تخت
4467000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4597000
نرخ اتاق 1 تخته
5767000
کودک با تخت
4497000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4687000
نرخ اتاق 1 تخته
5867000
کودک با تخت
4497000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4787000
نرخ اتاق 1 تخته
6097000
کودک با تخت
697000
کودک بدون تخت
3727000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5097000
نرخ اتاق 1 تخته
6467000
کودک با تخت
4857000
کودک بدون تخت
3997000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5287000
نرخ اتاق 1 تخته
6997000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3997000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5397000
نرخ اتاق 1 تخته
7197000
کودک با تخت
5197000
کودک بدون تخت
3997000
توضیحات