تور نوروزی دبی (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2550000 3150000 2050000 دیره

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30،000 تومان

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30،000 تومان
2650000 3320000 2650000 2050000 دیره

2680000 3360000 2680000 2050000 دیره

شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33،000 تومان

شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33،000 تومان
2710000 3470000 2050000 شیخ زاید

2740000 3550000 2740000 2050000 دیره

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25،000 تومان

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25،000 تومان
2740000 3550000 2740000 2050000 شیخ زاید

2840000 3740000 2840000 2050000 دیره

3100000 4245000 3100000 2050000 شیخ زاید

3100000 4230000 2100000 دیره

3120000 4270000 2050000 شیخ زاید

3190000 4430000 3190000 2100000 دیره

3270000 4260000 3270000 2100000 دیره

3290000 4650000 3290000 2100000 شیخ زاید

3390000 4840000 3390000 2100000 شیخ زاید

3390000 4840000 3390000 2100000 شیخ زاید

3850000 5750000 3850000 2100000 شیخ زاید

4350000 6760000 2100000 شیخ زاید

5300000 8620000 2100000 راس الخیمه

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2550000
نرخ اتاق 1 تخته
3150000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30،000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
2650000
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2680000
نرخ اتاق 1 تخته
3360000
کودک با تخت
2680000
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33،000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2710000
نرخ اتاق 1 تخته
3470000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3550000
کودک با تخت
2740000
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25،000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3550000
کودک با تخت
2740000
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3740000
کودک با تخت
2840000
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
4245000
کودک با تخت
3100000
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
4230000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
4270000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2050000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
4430000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3270000
نرخ اتاق 1 تخته
4260000
کودک با تخت
3270000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4650000
کودک با تخت
3290000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4840000
کودک با تخت
3390000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4840000
کودک با تخت
3390000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3850000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
3850000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
6760000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5300000
نرخ اتاق 1 تخته
8620000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات