تور نوروزی دبی (ایران ایر)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2430000 3070000 1900000

102000 204000

شارژ نوروز از18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30000 تومان

شارژ نوروز از18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30000 تومان
2630000 3370000 2600000 1900000

150000 300000

2715000 3530000 1900000

168000 336000

2775000 3370000 2745000 1900000

150000 300000

شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33000 تومان

شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33000 تومان
2790000 3670000 2750000 1950000

175000 350000

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25000 تومان

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25000 تومان
2790000 4000000 2760000 1950000

189000 378000

2931000 4180000 2900000 1950000

249000 498000

2955000 4010000 2920000 1950000

195000 390000

3180000 4458000 1950000

255000 510000

3270000 4580000 3240000 1980000

270000 540000

3290000 4690000 1950000

248000 496000

3295000 4695000 3265000 1980000

288000 576000

3360000 4750000 3330000 1980000

293000 586000

3460000 4980000 3430000 1980000

315000 630000

3490000 4990000 3460000 1980000

315000 630000

3980000 5980000 3950000 1980000

414000 828000

4540000 7250000 1980000

524000 1048000

5182000 7700000 1980000

522000 1044000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2430000
نرخ اتاق 1 تخته
3070000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1900000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
102000
نرخ اتاق 1 تخته
204000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
شارژ نوروز از18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3370000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
1900000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
150000
نرخ اتاق 1 تخته
300000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2715000
نرخ اتاق 1 تخته
3530000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1900000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
168000
نرخ اتاق 1 تخته
336000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2775000
نرخ اتاق 1 تخته
3370000
کودک با تخت
2745000
کودک بدون تخت
1900000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
150000
نرخ اتاق 1 تخته
300000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
3670000
کودک با تخت
2750000
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
175000
نرخ اتاق 1 تخته
350000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
4000000
کودک با تخت
2760000
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
189000
نرخ اتاق 1 تخته
378000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2931000
نرخ اتاق 1 تخته
4180000
کودک با تخت
2900000
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
249000
نرخ اتاق 1 تخته
498000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2955000
نرخ اتاق 1 تخته
4010000
کودک با تخت
2920000
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
195000
نرخ اتاق 1 تخته
390000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3180000
نرخ اتاق 1 تخته
4458000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
255000
نرخ اتاق 1 تخته
510000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3270000
نرخ اتاق 1 تخته
4580000
کودک با تخت
3240000
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
270000
نرخ اتاق 1 تخته
540000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
248000
نرخ اتاق 1 تخته
496000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4695000
کودک با تخت
3265000
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
288000
نرخ اتاق 1 تخته
576000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3360000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
کودک با تخت
3330000
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
293000
نرخ اتاق 1 تخته
586000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3460000
نرخ اتاق 1 تخته
4980000
کودک با تخت
3430000
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
315000
نرخ اتاق 1 تخته
630000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
3460000
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
315000
نرخ اتاق 1 تخته
630000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3980000
نرخ اتاق 1 تخته
5980000
کودک با تخت
3950000
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
414000
نرخ اتاق 1 تخته
828000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4540000
نرخ اتاق 1 تخته
7250000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
524000
نرخ اتاق 1 تخته
1048000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5182000
نرخ اتاق 1 تخته
7700000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1980000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
522000
نرخ اتاق 1 تخته
1044000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات