تور نوروزی دبی (ایران ایر)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
SAFFRON HOTEL
ندای ارژنگ
H.B

2430000 تومان

3070000 تومان

1900000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
H.B

102000 تومان

204000 تومان

شارژ نوروز از18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30000 تومان

SUN AND SAND SEA VIEW
ندای ارژنگ
H.B

2630000 تومان

3370000 تومان

2600000 تومان

1900000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
H.B

150000 تومان

300000 تومان

IBIS ONE CENTRAL
ندای ارژنگ
B.B

2715000 تومان

3530000 تومان

1900000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

168000 تومان

336000 تومان

FORTUNE DEIRA
ندای ارژنگ
H.B

2775000 تومان

3370000 تومان

2745000 تومان

1900000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
H.B

150000 تومان

300000 تومان

شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33000 تومان

SAFFRON BOUTIQUE HOTEL
ندای ارژنگ
H.B

2790000 تومان

3670000 تومان

2750000 تومان

1950000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
H.B

175000 تومان

350000 تومان

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25000 تومان

CASSELLS ALBARSHA
ندای ارژنگ
B.B

2790000 تومان

4000000 تومان

2760000 تومان

1950000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

189000 تومان

378000 تومان

ATANA
ندای ارژنگ
B.B

2931000 تومان

4180000 تومان

2900000 تومان

1950000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

249000 تومان

498000 تومان

CORAL DEIRA
ندای ارژنگ
B.B

2955000 تومان

4010000 تومان

2920000 تومان

1950000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

195000 تومان

390000 تومان

NOVOTEL ALBARSHA
ندای ارژنگ
B.B

3180000 تومان

4458000 تومان

1950000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

255000 تومان

510000 تومان

CROWN PLAZA DEIRA
ندای ارژنگ
B.B

3270000 تومان

4580000 تومان

3240000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

270000 تومان

540000 تومان

NOVOTEL DEIRA CITY CENTER
ندای ارژنگ
B.B

3290000 تومان

4690000 تومان

1950000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

248000 تومان

496000 تومان

RODA ALBUSTAN
ندای ارژنگ
B.B

3295000 تومان

4695000 تومان

3265000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

288000 تومان

576000 تومان

AURIS PLAZA
ندای ارژنگ
B.B

3360000 تومان

4750000 تومان

3330000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

293000 تومان

586000 تومان

CROWN PLAZA SHEIKH ZAYED
ندای ارژنگ
B.B

3460000 تومان

4980000 تومان

3430000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

315000 تومان

630000 تومان

BONNINGTON
ندای ارژنگ
B.B

3490000 تومان

4990000 تومان

3460000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

315000 تومان

630000 تومان

RODA ALMUROOJ
ندای ارژنگ
B.B

3980000 تومان

5980000 تومان

3950000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

414000 تومان

828000 تومان

WESHTIN HABTOOR CITTE Y
ندای ارژنگ
B.B

4540000 تومان

7250000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

524000 تومان

1048000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON
ندای ارژنگ
ALL

5182000 تومان

7700000 تومان

1980000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
ALL

522000 تومان

1044000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

102000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

204000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
شارژ نوروز از18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

300000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2715000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3530000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

168000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

336000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

2745000 تومان

کودک بدون تخت

1900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

300000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

350000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4000000 تومان

کودک با تخت

2760000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

189000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

378000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2931000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4180000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

249000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

498000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2955000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4010000 تومان

کودک با تخت

2920000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

390000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4458000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

510000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

کودک با تخت

3240000 تومان

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

540000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

248000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

496000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

کودک با تخت

3265000 تومان

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

288000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

576000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

کودک با تخت

3330000 تومان

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

293000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

586000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4980000 تومان

کودک با تخت

3430000 تومان

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

630000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

3460000 تومان

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

630000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5980000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

414000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

828000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7250000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

524000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1048000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5182000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7700000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1980000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

522000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1044000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات