تور دبی ویژه جمعه ها (ایران ایر)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1350000 1700000 1300000 890000

1390000 1770000 1340000 890000

1560000 2090000 1510000 890000

1580000 2160000 1510000 890000

1640000 2290000 1490000 890000

1650000 2300000 1580000 890000

1690000 2390000 1650000 890000

2100000 3200000 2050000 890000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1350000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1300000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1770000
کودک با تخت
1340000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1510000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1580000
نرخ اتاق 1 تخته
2160000
کودک با تخت
1510000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
2290000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1650000
نرخ اتاق 1 تخته
2300000
کودک با تخت
1580000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
کودک با تخت
1650000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
کودک با تخت
2050000
کودک بدون تخت
890000
توضیحات