تور بلغارستان (وارنا)

Bulgaria Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2140000 2680000 2040000 1450000

2540000 2745000 2035000 1450000

2630000 2890000 2080000 1450000

2865000 3570000 2195000 1450000

2890000 3290000 2300000 1450000

2960000 3400000 2245000 1450000

3110000 3960000 2320000 1450000

3255000 3665000 2390000 1450000

3295000 4470000 2410000 1450000

3325000 4410000 2425000 1450000

3440000 4590000 2485000 1450000

3805000 4835000 2665000 1450000

3865000 5125000 2695000 1450000

3865000 5100000 2695000 1450000

4080000 5110000 2805000 1450000

ParkView

ParkView
4225000 5255000 2875000 1450000

Sea View

Sea View
4875000 5900000 3200000 1450000

Level Room

Level Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2140000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
کودک با تخت
2040000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2540000
نرخ اتاق 1 تخته
2745000
کودک با تخت
2035000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
2890000
کودک با تخت
2080000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2865000
نرخ اتاق 1 تخته
3570000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
2300000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2960000
نرخ اتاق 1 تخته
3400000
کودک با تخت
2245000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3110000
نرخ اتاق 1 تخته
3960000
کودک با تخت
2320000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3255000
نرخ اتاق 1 تخته
3665000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4470000
کودک با تخت
2410000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3325000
نرخ اتاق 1 تخته
4410000
کودک با تخت
2425000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3440000
نرخ اتاق 1 تخته
4590000
کودک با تخت
2485000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3805000
نرخ اتاق 1 تخته
4835000
کودک با تخت
2665000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3865000
نرخ اتاق 1 تخته
5125000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3865000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4080000
نرخ اتاق 1 تخته
5110000
کودک با تخت
2805000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
ParkView
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4225000
نرخ اتاق 1 تخته
5255000
کودک با تخت
2875000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
Sea View
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4875000
نرخ اتاق 1 تخته
5900000
کودک با تخت
3200000
کودک بدون تخت
1450000
توضیحات
Level Room