تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Chaydon Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Land Royal Residence
ندای ارژنگ
B.B

2315000 تومان

2685000 تومان

1870000 تومان

1660000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Golden Beach
ندای ارژنگ
B.B

2335000 تومان

2720000 تومان

1890000 تومان

1660000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Welcome Plaza/Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2350000 تومان

2760000 تومان

1910000 تومان

1670000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2375000 تومان

2800000 تومان

1930000 تومان

1680000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2430000 تومان

2915000 تومان

1975000 تومان

1695000 تومان

Bangkok Palace
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2455000 تومان

2960000 تومان

1995000 تومان

1710000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Manita boutique
ندای ارژنگ
B.B

2470000 تومان

2995000 تومان

2010000 تومان

1715000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2530000 تومان

3100000 تومان

2070000 تومان

1750000 تومان

Eastin Makkasan
ندای ارژنگ
B.B
Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2595000 تومان

3225000 تومان

2125000 تومان

1770000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Vista
ندای ارژنگ
B.B

2640000 تومان

3315000 تومان

2165000 تومان

1790000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Imperial Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2660000 تومان

3350000 تومان

2185000 تومان

1790000 تومان

Novotel Silom
ندای ارژنگ
B.B
A-One Royal Cruise/Vista
ندای ارژنگ
B.B

2670000 تومان

3360000 تومان

2190000 تومان

1795000 تومان

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Long Beach
ندای ارژنگ
B.B

2720000 تومان

3470000 تومان

2235000 تومان

1815000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Amari Residences/The Bayview
ندای ارژنگ
B.B

2775000 تومان

3580000 تومان

2285000 تومان

1835000 تومان

Baiyoke Sky
ندای ارژنگ
B.B
Signature
ندای ارژنگ
B.B

2815000 تومان

3670000 تومان

2330000 تومان

1895000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Centara G
ندای ارژنگ
B.B

2965000 تومان

3960000 تومان

2460000 تومان

1910000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Baraquda
ندای ارژنگ
B.B

3090000 تومان

4210000 تومان

2570000 تومان

1950000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B
Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3195000 تومان

4410000 تومان

2670000 تومان

2010000 تومان

Sukosol
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3280000 تومان

4580000 تومان

2745000 تومان

2035000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Avani Resort
ندای ارژنگ
B.B

3325000 تومان

4660000 تومان

2780000 تومان

2050000 تومان

Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B
Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B

3335000 تومان

4685000 تومان

2795000 تومان

2050000 تومان

Royal Orchid Sherato
ندای ارژنگ
B.B
Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3395000 تومان

4810000 تومان

2850000 تومان

2075000 تومان

Centara Grand World
ندای ارژنگ
B.B
Centara Grand Mirage
ندای ارژنگ
B.B

3430000 تومان

4885000 تومان

2880000 تومان

2090000 تومان

lebua
ندای ارژنگ
B.B
Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3440000 تومان

4895000 تومان

2890000 تومان

2100000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2685000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1660000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2720000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1660000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2760000 تومان

کودک با تخت

1910000 تومان

کودک بدون تخت

1670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1680000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2915000 تومان

کودک با تخت

1975000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2960000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1710000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

2010000 تومان

کودک بدون تخت

1715000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3225000 تومان

کودک با تخت

2125000 تومان

کودک بدون تخت

1770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3315000 تومان

کودک با تخت

2165000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

2185000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3360000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

کودک با تخت

2235000 تومان

کودک بدون تخت

1815000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

کودک با تخت

2285000 تومان

کودک بدون تخت

1835000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

2330000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3960000 تومان

کودک با تخت

2460000 تومان

کودک بدون تخت

1910000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4210000 تومان

کودک با تخت

2570000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4410000 تومان

کودک با تخت

2670000 تومان

کودک بدون تخت

2010000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

کودک با تخت

2745000 تومان

کودک بدون تخت

2035000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4660000 تومان

کودک با تخت

2780000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4685000 تومان

کودک با تخت

2795000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4810000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

2075000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4885000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (ماهان),
  مدت اقامت:2 شب بانکوک، 5 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :2.315.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر زمینی بانکوک - پاتایا - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.