تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (تای ایرویز)

Thai Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Chaydon Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Land Royal Residence
ندای ارژنگ
B.B

2355000 تومان

2780000 تومان

2030000 تومان

1790000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Golden Beach
ندای ارژنگ
B.B

2375000 تومان

2815000 تومان

2050000 تومان

1790000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Welcome Plaza/Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2390000 تومان

2855000 تومان

2070000 تومان

1800000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2425000 تومان

2920000 تومان

2110000 تومان

1815000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2480000 تومان

3035000 تومان

2150000 تومان

1830000 تومان

Bangkok Palace
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2515000 تومان

3110000 تومان

2175000 تومان

1850000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Manita boutique
ندای ارژنگ
B.B

2550000 تومان

3170000 تومان

2210000 تومان

1860000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2600000 تومان

3260000 تومان

2265000 تومان

1895000 تومان

Eastin Makkasan
ندای ارژنگ
B.B
Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2670000 تومان

3395000 تومان

2320000 تومان

1910000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Vista
ندای ارژنگ
B.B

2720000 تومان

3490000 تومان

2365000 تومان

1935000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Imperial Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2740000 تومان

3525000 تومان

2385000 تومان

1935000 تومان

Novotel Silom
ندای ارژنگ
B.B
A-One Royal Cruise/Vista
ندای ارژنگ
B.B

2760000 تومان

3560000 تومان

2410000 تومان

1945000 تومان

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Long Beach
ندای ارژنگ
B.B

2810000 تومان

3670000 تومان

2450000 تومان

1965000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Amari Residences/The Bayview
ندای ارژنگ
B.B

2885000 تومان

3815000 تومان

2515000 تومان

1990000 تومان

Baiyoke Sky
ندای ارژنگ
B.B
Signature
ندای ارژنگ
B.B

2945000 تومان

3950000 تومان

2580000 تومان

2060000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Centara G
ندای ارژنگ
B.B

3085000 تومان

4220000 تومان

2700000 تومان

2070000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Baraquda
ندای ارژنگ
B.B

3200000 تومان

4445000 تومان

2800000 تومان

2110000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B
Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3350000 تومان

4735000 تومان

2940000 تومان

2185000 تومان

Sukosol
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3410000 تومان

4860000 تومان

2995000 تومان

2200000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Avani Resort
ندای ارژنگ
B.B

3490000 تومان

5015000 تومان

3070000 تومان

2225000 تومان

Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B
Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B

3525000 تومان

5075000 تومان

3095000 تومان

2240000 تومان

Royal Orchid Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3595000 تومان

5225000 تومان

3165000 تومان

2265000 تومان

Centara Grand World
ندای ارژنگ
B.B
Centara Grand Mirage
ندای ارژنگ
B.B

3630000 تومان

5300000 تومان

3195000 تومان

2280000 تومان

lebua
ندای ارژنگ
B.B
Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3650000 تومان

5335000 تومان

3215000 تومان

2295000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

2030000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2815000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2855000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1800000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2920000 تومان

کودک با تخت

2110000 تومان

کودک بدون تخت

1815000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3035000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1830000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3110000 تومان

کودک با تخت

2175000 تومان

کودک بدون تخت

1850000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3170000 تومان

کودک با تخت

2210000 تومان

کودک بدون تخت

1860000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3260000 تومان

کودک با تخت

2265000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

کودک با تخت

2320000 تومان

کودک بدون تخت

1910000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2365000 تومان

کودک بدون تخت

1935000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

کودک با تخت

2385000 تومان

کودک بدون تخت

1935000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3560000 تومان

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

1945000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1965000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2885000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3815000 تومان

کودک با تخت

2515000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

2060000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4220000 تومان

کودک با تخت

2700000 تومان

کودک بدون تخت

2070000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4445000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2110000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4735000 تومان

کودک با تخت

2940000 تومان

کودک بدون تخت

2185000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4860000 تومان

کودک با تخت

2995000 تومان

کودک بدون تخت

2200000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5015000 تومان

کودک با تخت

3070000 تومان

کودک بدون تخت

2225000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5075000 تومان

کودک با تخت

3095000 تومان

کودک بدون تخت

2240000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5225000 تومان

کودک با تخت

3165000 تومان

کودک بدون تخت

2265000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5300000 تومان

کودک با تخت

3195000 تومان

کودک بدون تخت

2280000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5335000 تومان

کودک با تخت

3215000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (تای ایرویز),
  مدت اقامت:3 شب بانکوک، 5 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :2.355.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Thai Airways,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز تای ایرویز، 8 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر زمینی بانکوک - پاتایا - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.