تور استانبول (5شب، 6روز)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1025000 1180000 745000 570000

35000 70000 25000

1065000 1260000 745000 570000

45000 85000 25000

1160000 1455000 805000 570000

65000 120000 35000

1190000 1500000 820000 570000

70000 130000 40000

1230000 1630000 820000 570000

75000 155000 40000

1240000 1515000 815000 570000

75000 130000 35000

1270000 1690000 850000 570000

80000 165000 45000

1270000 1630000 830000 570000

80000 155000 40000

1290000 1710000 830000 570000

85000 170000 40000

1330000 1755000 860000 570000

90000 175000 45000

1330000 1755000 880000 570000

90000 175000 50000

1330000 1755000 880000 570000

90000 175000 50000

1330000 1750000 880000 570000

90000 175000 50000

1375000 1835000 890000 570000

95000 185000 50000

1380000 1845000 895000 570000

95000 190000 50000

1415000 1905000 1030000 1030000

105000 200000 75000

1480000 1980000 930000 570000

115000 215000 55000

1540000 2000000 1005000 570000

125000 215000 70000

1560000 2190000 965000 570000

130000 255000 60000

1560000 2190000 1005000 570000

130000 255000 70000

1625000 2295000 1070000 570000

140000 275000 80000

1665000 2400000 1035000 570000

145000 290000 75000

1665000 2340000 1080000 570000

145000 280000 80000

1710000 2445000 1080000 570000

155000 300000 80000

1730000 2505000 1060000 570000

155000 315000 75000

2105000 3260000 1255000 570000

230000 460000 115000

2150000 3095000 570000

235000 425000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1025000
نرخ اتاق 1 تخته
1180000
کودک با تخت
745000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
35000
نرخ اتاق 1 تخته
70000
کودک با تخت
25000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1065000
نرخ اتاق 1 تخته
1260000
کودک با تخت
745000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
45000
نرخ اتاق 1 تخته
85000
کودک با تخت
25000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1160000
نرخ اتاق 1 تخته
1455000
کودک با تخت
805000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
65000
نرخ اتاق 1 تخته
120000
کودک با تخت
35000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
70000
نرخ اتاق 1 تخته
130000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1230000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
75000
نرخ اتاق 1 تخته
155000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1240000
نرخ اتاق 1 تخته
1515000
کودک با تخت
815000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
75000
نرخ اتاق 1 تخته
130000
کودک با تخت
35000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1270000
نرخ اتاق 1 تخته
1690000
کودک با تخت
850000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
80000
نرخ اتاق 1 تخته
165000
کودک با تخت
45000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1270000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
80000
نرخ اتاق 1 تخته
155000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1710000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
170000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1755000
کودک با تخت
860000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
45000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1755000
کودک با تخت
880000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1755000
کودک با تخت
880000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
کودک با تخت
880000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1375000
نرخ اتاق 1 تخته
1835000
کودک با تخت
890000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
95000
نرخ اتاق 1 تخته
185000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1380000
نرخ اتاق 1 تخته
1845000
کودک با تخت
895000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
95000
نرخ اتاق 1 تخته
190000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1415000
نرخ اتاق 1 تخته
1905000
کودک با تخت
1030000
کودک بدون تخت
1030000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
200000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1480000
نرخ اتاق 1 تخته
1980000
کودک با تخت
930000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
115000
نرخ اتاق 1 تخته
215000
کودک با تخت
55000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1540000
نرخ اتاق 1 تخته
2000000
کودک با تخت
1005000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
125000
نرخ اتاق 1 تخته
215000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
کودک با تخت
965000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
130000
نرخ اتاق 1 تخته
255000
کودک با تخت
60000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
کودک با تخت
1005000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
130000
نرخ اتاق 1 تخته
255000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1625000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
کودک با تخت
1070000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
140000
نرخ اتاق 1 تخته
275000
کودک با تخت
80000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1665000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
1035000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
145000
نرخ اتاق 1 تخته
290000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1665000
نرخ اتاق 1 تخته
2340000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
145000
نرخ اتاق 1 تخته
280000
کودک با تخت
80000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1710000
نرخ اتاق 1 تخته
2445000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
155000
نرخ اتاق 1 تخته
300000
کودک با تخت
80000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1730000
نرخ اتاق 1 تخته
2505000
کودک با تخت
1060000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
155000
نرخ اتاق 1 تخته
315000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2105000
نرخ اتاق 1 تخته
3260000
کودک با تخت
1255000
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
230000
نرخ اتاق 1 تخته
460000
کودک با تخت
115000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
570000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
235000
نرخ اتاق 1 تخته
425000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول (5شب، 6روز),
  مدت اقامت:5شب، 6روز استانبول,
  تاریخ اعتبار:1396/02/25 و 1396/03/29,
  خدمات:بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,صبحانه,گشت شهری با نهار,
  شروع قیمت ها از :1.025.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، 5 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیاستفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.تبیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.