تور استانبول (4شب، 5روز)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
970000 1095000 760000 610000

39000 70000 27000

1000000 1160000 760000 610000

45000 85000 27000

1080000 1315000 810000 610000

65000 120000 35000

1100000 1355000 820000 610000

70000 130000 40000

1135000 1455000 820000 610000

75000 155000 40000

1145000 1365000 820000 610000

75000 130000 35000

1170000 1505000 845000 610000

80000 165000 45000

1170000 1455000 830000 610000

80000 155000 40000

1190000 1525000 830000 610000

85000 170000 40000

1225000 1560000 855000 610000

90000 175000 45000

1225000 1560000 875000 610000

90000 175000 50000

1225000 1560000 875000 610000

90000 175000 50000

1225000 1560000 875000 610000

90000 175000 50000

1260000 1630000 885000 610000

95000 185000 50000

1265000 1640000 885000 610000

95000 190000 50000

1295000 1685000 995000 995000

100000 200000 75000

1345000 1750000 920000 610000

115000 215000 55000

1400000 1770000 980000 610000

125000 215000 70000

1415000 1920000 945000 610000

130000 255000 60000

1415000 1920000 980000 610000

130000 255000 70000

1465000 2000000 1030000 610000

140000 275000 80000

1500000 2090000 1000000 610000

145000 290000 75000

1500000 2040000 1040000 610000

145000 280000 80000

1535000 2125000 1040000 610000

155000 300000 80000

1550000 2175000 1020000 610000

155000 315000 75000

1860000 2780000 1180000 610000

230000 460000 115000

1890000 2650000 610000

235000 425000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
970000
نرخ اتاق 1 تخته
1095000
کودک با تخت
760000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
39000
نرخ اتاق 1 تخته
70000
کودک با تخت
27000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1160000
کودک با تخت
760000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
45000
نرخ اتاق 1 تخته
85000
کودک با تخت
27000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1080000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
کودک با تخت
810000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
65000
نرخ اتاق 1 تخته
120000
کودک با تخت
35000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
1355000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
70000
نرخ اتاق 1 تخته
130000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1455000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
75000
نرخ اتاق 1 تخته
155000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1365000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
75000
نرخ اتاق 1 تخته
130000
کودک با تخت
35000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1505000
کودک با تخت
845000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
80000
نرخ اتاق 1 تخته
165000
کودک با تخت
45000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1455000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
80000
نرخ اتاق 1 تخته
155000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1525000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
170000
کودک با تخت
40000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1225000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
855000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
45000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1225000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
875000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1225000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
875000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1225000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
875000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1260000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
885000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
95000
نرخ اتاق 1 تخته
185000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1265000
نرخ اتاق 1 تخته
1640000
کودک با تخت
885000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
95000
نرخ اتاق 1 تخته
190000
کودک با تخت
50000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1295000
نرخ اتاق 1 تخته
1685000
کودک با تخت
995000
کودک بدون تخت
995000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
100000
نرخ اتاق 1 تخته
200000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1345000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
کودک با تخت
920000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
115000
نرخ اتاق 1 تخته
215000
کودک با تخت
55000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
1770000
کودک با تخت
980000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
125000
نرخ اتاق 1 تخته
215000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1415000
نرخ اتاق 1 تخته
1920000
کودک با تخت
945000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
130000
نرخ اتاق 1 تخته
255000
کودک با تخت
60000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1415000
نرخ اتاق 1 تخته
1920000
کودک با تخت
980000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
130000
نرخ اتاق 1 تخته
255000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1465000
نرخ اتاق 1 تخته
2000000
کودک با تخت
1030000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
140000
نرخ اتاق 1 تخته
275000
کودک با تخت
80000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1000000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
145000
نرخ اتاق 1 تخته
290000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
کودک با تخت
1040000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
145000
نرخ اتاق 1 تخته
280000
کودک با تخت
80000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1535000
نرخ اتاق 1 تخته
2125000
کودک با تخت
1040000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
155000
نرخ اتاق 1 تخته
300000
کودک با تخت
80000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
2175000
کودک با تخت
1020000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
155000
نرخ اتاق 1 تخته
315000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1180000
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
230000
نرخ اتاق 1 تخته
460000
کودک با تخت
115000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2650000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
610000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
235000
نرخ اتاق 1 تخته
425000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول (4شب، 5روز),
  مدت اقامت:4شب، 5روز استانبول,
  تاریخ اعتبار:1396/02/16 و 1396/03/26,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,گشت شهری با نهار,
  شروع قیمت ها از :970.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ایران ایر، 4 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیاستفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.