تور استانبول (3شب، 4روز)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
HK Hotel Airport
ندای ارژنگ
B.B

1899000 تومان

105000 تومان

2240000 تومان

210000 تومان

1835000 تومان

75000 تومان

1700000 تومان

Monarch Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2059000 تومان

150000 تومان

2510000 تومان

300000 تومان

1880000 تومان

90000 تومان

1700000 تومان

Grand Milano Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2105000 تومان

165000 تومان

2600000 تومان

330000 تومان

1880000 تومان

90000 تومان

1700000 تومان

Marinem Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2285000 تومان

225000 تومان

2825000 تومان

405000 تومان

Cumbali Plaza Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2375000 تومان

255000 تومان

3140000 تومان

510000 تومان

2015000 تومان

135000 تومان

1700000 تومان

Dora Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2420000 تومان

270000 تومان

3230000 تومان

540000 تومان

2060000 تومان

150000 تومان

1700000 تومان

Nova Plaza Park Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2690000 تومان

360000 تومان

3770000 تومان

720000 تومان

2690000 تومان

360000 تومان

1700000 تومان

Dedeman Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2690000 تومان

360000 تومان

3770000 تومان

720000 تومان

2150000 تومان

180000 تومان

1700000 تومان

The Green Park Hotel Merter
ندای ارژنگ
B.B

2735000 تومان

375000 تومان

3860000 تومان

750000 تومان

2195000 تومان

195000 تومان

1700000 تومان

Green Park Hotel Taksim
ندای ارژنگ
B.B

2870000 تومان

420000 تومان

4130000 تومان

840000 تومان

2240000 تومان

210000 تومان

1700000 تومان

Surmeli
ندای ارژنگ
B.B

3005000 تومان

465000 تومان

4400000 تومان

930000 تومان

2420000 تومان

270000 تومان

1700000 تومان

Palazzo Donizetti Hotel
ندای ارژنگ
B.B

3095000 تومان

495000 تومان

4580000 تومان

990000 تومان

2510000 تومان

300000 تومان

1700000 تومان

Avantgarde Hotel Taksim
ندای ارژنگ
B.B

3290000 تومان

560000 تومان

4970000 تومان

1120000 تومان

2450000 تومان

280000 تومان

1700000 تومان

The Central Palace Taksim
ندای ارژنگ
B.B

3290000 تومان

560000 تومان

4970000 تومان

1120000 تومان

2450000 تومان

280000 تومان

1700000 تومان

Grand Cevahir
ندای ارژنگ
B.B

3320000 تومان

570000 تومان

5030000 تومان

1140000 تومان

2465000 تومان

285000 تومان

1700000 تومان

Biz Cevahir
ندای ارژنگ
B.B

3320000 تومان

570000 تومان

4625000 تومان

1005000 تومان

2510000 تومان

300000 تومان

1700000 تومان

Metropolitan
ندای ارژنگ
B.B

3350000 تومان

580000 تومان

5090000 تومان

1160000 تومان

2510000 تومان

300000 تومان

1700000 تومان

Taksim Gonen Hotel
ندای ارژنگ
B.B

3710000 تومان

700000 تومان

5570000 تومان

1280000 تومان

2690000 تومان

360000 تومان

1700000 تومان

Elite World İstanbul Hotel
ندای ارژنگ
B.B

3950000 تومان

780000 تومان

5930000 تومان

1440000 تومان

2630000 تومان

340000 تومان

1700000 تومان

Titanic City
ندای ارژنگ
B.B

4010000 تومان

800000 تومان

6410000 تومان

1600000 تومان

2810000 تومان

400000 تومان

1700000 تومان

Point Hotel
ندای ارژنگ
B.B

4070000 تومان

820000 تومان

6530000 تومان

1640000 تومان

2870000 تومان

420000 تومان

1700000 تومان

Radisson Blu Hotel Sisli
ندای ارژنگ
B.B

4190000 تومان

860000 تومان

6770000 تومان

1720000 تومان

2810000 تومان

400000 تومان

1700000 تومان

Grand Hyatt
ندای ارژنگ
B.B

5630000 تومان

1340000 تومان

8210000 تومان

2200000 تومان

2750000 تومان

380000 تومان

1700000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1899000 تومان

105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2240000 تومان

210000 تومان

کودک با تخت

1835000 تومان

75000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2059000 تومان

150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2510000 تومان

300000 تومان

کودک با تخت

1880000 تومان

90000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2105000 تومان

165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

330000 تومان

کودک با تخت

1880000 تومان

90000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2285000 تومان

225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

405000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2375000 تومان

255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3140000 تومان

510000 تومان

کودک با تخت

2015000 تومان

135000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3230000 تومان

540000 تومان

کودک با تخت

2060000 تومان

150000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

720000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

360000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

720000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

180000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2735000 تومان

375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3860000 تومان

750000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

195000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4130000 تومان

840000 تومان

کودک با تخت

2240000 تومان

210000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3005000 تومان

465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

930000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

270000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

990000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

300000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4970000 تومان

1120000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

280000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4970000 تومان

1120000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

280000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3320000 تومان

570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5030000 تومان

1140000 تومان

کودک با تخت

2465000 تومان

285000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3320000 تومان

570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4625000 تومان

1005000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

300000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

1160000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

300000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3710000 تومان

700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5570000 تومان

1280000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

360000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5930000 تومان

1440000 تومان

کودک با تخت

2630000 تومان

340000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4010000 تومان

800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6410000 تومان

1600000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

400000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4070000 تومان

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6530000 تومان

1640000 تومان

کودک با تخت

2870000 تومان

420000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6770000 تومان

1720000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

400000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5630000 تومان

1340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8210000 تومان

2200000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

380000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول (3شب، 4روز),
  مدت اقامت:3شب، 4 روز استانبول,
  تاریخ اعتبار:1397/07/21 و 1397/08/03,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,گشت شهری با نهار,
  شروع قیمت ها از :1.899.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ایران ایر، 3 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.