تور استانبول (3شب، 4روز)

Ata air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Sabena
ندای ارژنگ
B.B

1190000 تومان

1320000 تومان

1140000 تومان

950000 تومان

Grand Milan
ندای ارژنگ
B.B

1190000 تومان

1320000 تومان

1140000 تومان

950000 تومان

Grand Liza
ندای ارژنگ
B.B

1190000 تومان

1320000 تومان

1140000 تومان

950000 تومان

Golden Hill
ندای ارژنگ
B.B

1290000 تومان

1550000 تومان

1170000 تومان

950000 تومان

All Season
ندای ارژنگ
B.B

1290000 تومان

1550000 تومان

1170000 تومان

950000 تومان

Grand Hilarium
ندای ارژنگ
B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

Grand Pamir
ندای ارژنگ
B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

Birbay
ندای ارژنگ
B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

Laleli Gonen
ندای ارژنگ
B.B

1320000 تومان

1500000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

Klas
ندای ارژنگ
B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Grand Washington
ندای ارژنگ
B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Grand Halic
ندای ارژنگ
B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Cumbali Plaza
ندای ارژنگ
B.B

1390000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

950000 تومان

Crystal
ندای ارژنگ
B.B

1480000 تومان

1930000 تومان

1260000 تومان

950000 تومان

Konak
ندای ارژنگ
B.B

1480000 تومان

1930000 تومان

1260000 تومان

950000 تومان

Ibis
ندای ارژنگ
B.B

1480000 تومان

1930000 تومان

1260000 تومان

950000 تومان

Grand Oztanik
ندای ارژنگ
B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Avantgarde
ندای ارژنگ
B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Lares Park
ندای ارژنگ
B.B

1600000 تومان

2040000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Titanic City
ندای ارژنگ
B.B

1690000 تومان

2170000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Metropolitan
ندای ارژنگ
B.B

1690000 تومان

2170000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Taksim Gonen
ندای ارژنگ
B.B

1690000 تومان

2170000 تومان

1320000 تومان

950000 تومان

Surmeli
ندای ارژنگ
B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Grand Cevahir
ندای ارژنگ
B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Dedeman
ندای ارژنگ
B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Palazzo Donizetti
ندای ارژنگ
B.B

1500000 تومان

1850000 تومان

1290000 تومان

950000 تومان

Mercure Bosphorus
ندای ارژنگ
B.B

1550000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

950000 تومان

Naz City
ندای ارژنگ
B.B

1550000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

950000 تومان

Point Barbaros
ندای ارژنگ
B.B

1550000 تومان

2050000 تومان

1360000 تومان

950000 تومان

Elite World
ندای ارژنگ
B.B

1750000 تومان

2290000 تومان

1370000 تومان

950000 تومان

Point Taksim
ندای ارژنگ
B.B

1760000 تومان

2450000 تومان

1390000 تومان

950000 تومان

Titanic Port
ندای ارژنگ
B.B

1760000 تومان

2450000 تومان

1390000 تومان

950000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

کودک با تخت

1170000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

کودک با تخت

1200000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2040000 تومان

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1370000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

950000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول (3شب، 4روز),
  مدت اقامت:3شب، 4 روز استانبول,
  تاریخ اعتبار:1396/07/10 و 1396/08/30,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,گشت شهری با نهار,
  شروع قیمت ها از :1.190.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Ata air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز اتا ایر، 3 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیاستفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.لازم به ذکر است پکیج با بلیط 950.000 تمان میباشد و در صورت افزایش نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه می گردد.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.