تور آنکارا (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1010000 1130000 784000 530000

77000 117000 71000

1016000 1130000 784000 530000

79000 117000 71000

1029000 1155000 809000 530000

84000 126000 79000

1029000 1155000 809000 530000

84000 126000 79000

1062000 1200000 819000 530000

88000 134000 79000

1081000 1200000 857000 530000

94000 134000 92000

1087000 1238000 857000 530000

96000 147000 92000

1099000 1251000 882000 530000

100000 151000 100000

1132000 1346000 842000 530000

105000 176000 84000

1170000 1384000

117000 189000

1170000 1384000 842000 530000

117000 189000 84000

1182000 1384000 930000 530000

121000 189000 113000

1202000 1442000 952000 530000

121000 201000 117000

1215000 1492000 965000 530000

126000 218000 121000

1253000 1530000 978000 530000

138000 231000 126000

1278000 1593000 940000 530000

147000 252000 113000

1298000 1563000

147000 235000

1311000 1626000 1025000 530000

151000 256000 138000

1506000 1941000

216000 361000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1010000
نرخ اتاق 1 تخته
1130000
کودک با تخت
784000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
77000
نرخ اتاق 1 تخته
117000
کودک با تخت
71000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1016000
نرخ اتاق 1 تخته
1130000
کودک با تخت
784000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
79000
نرخ اتاق 1 تخته
117000
کودک با تخت
71000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1029000
نرخ اتاق 1 تخته
1155000
کودک با تخت
809000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
84000
نرخ اتاق 1 تخته
126000
کودک با تخت
79000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1029000
نرخ اتاق 1 تخته
1155000
کودک با تخت
809000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
84000
نرخ اتاق 1 تخته
126000
کودک با تخت
79000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1062000
نرخ اتاق 1 تخته
1200000
کودک با تخت
819000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
88000
نرخ اتاق 1 تخته
134000
کودک با تخت
79000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1081000
نرخ اتاق 1 تخته
1200000
کودک با تخت
857000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
94000
نرخ اتاق 1 تخته
134000
کودک با تخت
92000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1087000
نرخ اتاق 1 تخته
1238000
کودک با تخت
857000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
96000
نرخ اتاق 1 تخته
147000
کودک با تخت
92000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099000
نرخ اتاق 1 تخته
1251000
کودک با تخت
882000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
100000
نرخ اتاق 1 تخته
151000
کودک با تخت
100000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1132000
نرخ اتاق 1 تخته
1346000
کودک با تخت
842000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
176000
کودک با تخت
84000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1384000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
117000
نرخ اتاق 1 تخته
189000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1384000
کودک با تخت
842000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
117000
نرخ اتاق 1 تخته
189000
کودک با تخت
84000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1182000
نرخ اتاق 1 تخته
1384000
کودک با تخت
930000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
121000
نرخ اتاق 1 تخته
189000
کودک با تخت
113000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1202000
نرخ اتاق 1 تخته
1442000
کودک با تخت
952000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
121000
نرخ اتاق 1 تخته
201000
کودک با تخت
117000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1215000
نرخ اتاق 1 تخته
1492000
کودک با تخت
965000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
126000
نرخ اتاق 1 تخته
218000
کودک با تخت
121000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1253000
نرخ اتاق 1 تخته
1530000
کودک با تخت
978000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
138000
نرخ اتاق 1 تخته
231000
کودک با تخت
126000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1278000
نرخ اتاق 1 تخته
1593000
کودک با تخت
940000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
147000
نرخ اتاق 1 تخته
252000
کودک با تخت
113000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1298000
نرخ اتاق 1 تخته
1563000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
147000
نرخ اتاق 1 تخته
235000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1311000
نرخ اتاق 1 تخته
1626000
کودک با تخت
1025000
کودک بدون تخت
530000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
151000
نرخ اتاق 1 تخته
256000
کودک با تخت
138000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1506000
نرخ اتاق 1 تخته
1941000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
216000
نرخ اتاق 1 تخته
361000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آنکارا (ماهان),
  مدت اقامت:3 شب، 4 روز آنکارا,
  تاریخ اعتبار:1396/01/20 الی 1396/02/10,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,راهنمای تور,ترانسفر فرودگاهی,
  شروع قیمت ها از :1.010.000,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنکارا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • استفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.