تور آنکارا (ایران ایر)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Risiss
ندای ارژنگ
B.B

1085000 تومان

1245000 تومان

905000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

70000 تومان

105000 تومان

65000 تومان

Almer
ندای ارژنگ
B.B

1090000 تومان

1245000 تومان

905000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

70000 تومان

105000 تومان

65000 تومان

Gold
ندای ارژنگ
B.B

1100000 تومان

1270000 تومان

930000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

75000 تومان

115000 تومان

70000 تومان

Marinem Hotel
ندای ارژنگ
B.B

1100000 تومان

1270000 تومان

930000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

75000 تومان

115000 تومان

70000 تومان

Argentum
ندای ارژنگ
B.B

1130000 تومان

1310000 تومان

940000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

80000 تومان

120000 تومان

70000 تومان

Marya Hotel
ندای ارژنگ
B.B

1150000 تومان

1310000 تومان

970000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

85000 تومان

120000 تومان

85000 تومان

Neva Palas
ندای ارژنگ
B.B

1155000 تومان

1345000 تومان

970000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

85000 تومان

135000 تومان

85000 تومان

Radisson Blu
ندای ارژنگ
B.B

1170000 تومان

1360000 تومان

995000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

90000 تومان

140000 تومان

93000 تومان

Seven Deep Hotel
ندای ارژنگ
B.B

1200000 تومان

1450000 تومان

960000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

95000 تومان

160000 تومان

75000 تومان

Best Western Hotel 2000
ندای ارژنگ
B.B

1235000 تومان

1485000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

105000 تومان

175000 تومان

Gordion
ندای ارژنگ
B.B

1235000 تومان

1485000 تومان

960000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

105000 تومان

175000 تومان

75000 تومان

Aldino
ندای ارژنگ
B.B

1245000 تومان

1485000 تومان

1040000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

110000 تومان

175000 تومان

105000 تومان

Best Hotel
ندای ارژنگ
B.B

1265000 تومان

1540000 تومان

1060000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

110000 تومان

185000 تومان

105000 تومان

Hilton SA
ندای ارژنگ
B.B

1280000 تومان

1585000 تومان

1075000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

115000 تومان

200000 تومان

110000 تومان

Swiss
ندای ارژنگ
B.B

1310000 تومان

1620000 تومان

1085000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

125000 تومان

210000 تومان

115000 تومان

Midi Hotel
ندای ارژنگ
B.B

1335000 تومان

1680000 تومان

1050000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

135000 تومان

230000 تومان

105000 تومان

Latanya
ندای ارژنگ
B.B

135000 تومان

1650000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

135000 تومان

215000 تومان

Buyukhanli Park
ندای ارژنگ
B.B

1370000 تومان

1710000 تومان

1130000 تومان

665000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

140000 تومان

235000 تومان

125000 تومان

Rixos
ندای ارژنگ
B.B

1552000 تومان

2000000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

200000 تومان

330000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1245000 تومان

کودک با تخت

905000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

70000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

105000 تومان

کودک با تخت

65000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1245000 تومان

کودک با تخت

905000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

70000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

105000 تومان

کودک با تخت

65000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

کودک با تخت

930000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

75000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

115000 تومان

کودک با تخت

70000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

کودک با تخت

930000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

75000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

115000 تومان

کودک با تخت

70000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1310000 تومان

کودک با تخت

940000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

80000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

120000 تومان

کودک با تخت

70000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1310000 تومان

کودک با تخت

970000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

85000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

120000 تومان

کودک با تخت

85000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

کودک با تخت

970000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

85000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

135000 تومان

کودک با تخت

85000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1360000 تومان

کودک با تخت

995000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

90000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

140000 تومان

کودک با تخت

93000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

کودک با تخت

960000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

95000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

160000 تومان

کودک با تخت

75000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1485000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

175000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1485000 تومان

کودک با تخت

960000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

175000 تومان

کودک با تخت

75000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1485000 تومان

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

175000 تومان

کودک با تخت

105000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1265000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1540000 تومان

کودک با تخت

1060000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

185000 تومان

کودک با تخت

105000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1585000 تومان

کودک با تخت

1075000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

200000 تومان

کودک با تخت

110000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1620000 تومان

کودک با تخت

1085000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

210000 تومان

کودک با تخت

115000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

کودک با تخت

1050000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

230000 تومان

کودک با تخت

105000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1650000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

215000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1710000 تومان

کودک با تخت

1130000 تومان

کودک بدون تخت

665000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

235000 تومان

کودک با تخت

125000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1552000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2000000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

330000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آنکارا (ایران ایر),
  مدت اقامت:3 شب، 4 روز آنکارا,
  تاریخ اعتبار:1396/02/26 الی 1396/03/23,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.085.000,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنکارا,
  خط هوایی:Iran Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ایران ایر، 3 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیاستفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.