تور آنکارا (ایران ایر)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1085000 1245000 905000 665000

70000 105000 65000

1090000 1245000 905000 665000

70000 105000 65000

1100000 1270000 930000 665000

75000 115000 70000

1100000 1270000 930000 665000

75000 115000 70000

1130000 1310000 940000 665000

80000 120000 70000

1150000 1310000 970000 665000

85000 120000 85000

1155000 1345000 970000 665000

85000 135000 85000

1170000 1360000 995000 665000

90000 140000 93000

1200000 1450000 960000 665000

95000 160000 75000

1235000 1485000

105000 175000

1235000 1485000 960000 665000

105000 175000 75000

1245000 1485000 1040000 665000

110000 175000 105000

1265000 1540000 1060000 665000

110000 185000 105000

1280000 1585000 1075000 665000

115000 200000 110000

1310000 1620000 1085000 665000

125000 210000 115000

1335000 1680000 1050000 665000

135000 230000 105000

135000 1650000

135000 215000

1370000 1710000 1130000 665000

140000 235000 125000

1552000 2000000

200000 330000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1085000
نرخ اتاق 1 تخته
1245000
کودک با تخت
905000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
70000
نرخ اتاق 1 تخته
105000
کودک با تخت
65000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1090000
نرخ اتاق 1 تخته
1245000
کودک با تخت
905000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
70000
نرخ اتاق 1 تخته
105000
کودک با تخت
65000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
1270000
کودک با تخت
930000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
75000
نرخ اتاق 1 تخته
115000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
1270000
کودک با تخت
930000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
75000
نرخ اتاق 1 تخته
115000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1130000
نرخ اتاق 1 تخته
1310000
کودک با تخت
940000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
80000
نرخ اتاق 1 تخته
120000
کودک با تخت
70000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1150000
نرخ اتاق 1 تخته
1310000
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
120000
کودک با تخت
85000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1155000
نرخ اتاق 1 تخته
1345000
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
135000
کودک با تخت
85000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
995000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
90000
نرخ اتاق 1 تخته
140000
کودک با تخت
93000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1450000
کودک با تخت
960000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
95000
نرخ اتاق 1 تخته
160000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1485000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1485000
کودک با تخت
960000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
75000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1245000
نرخ اتاق 1 تخته
1485000
کودک با تخت
1040000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
110000
نرخ اتاق 1 تخته
175000
کودک با تخت
105000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1265000
نرخ اتاق 1 تخته
1540000
کودک با تخت
1060000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
110000
نرخ اتاق 1 تخته
185000
کودک با تخت
105000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1585000
کودک با تخت
1075000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
115000
نرخ اتاق 1 تخته
200000
کودک با تخت
110000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1310000
نرخ اتاق 1 تخته
1620000
کودک با تخت
1085000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
125000
نرخ اتاق 1 تخته
210000
کودک با تخت
115000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1335000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
کودک با تخت
1050000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
135000
نرخ اتاق 1 تخته
230000
کودک با تخت
105000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
135000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
135000
نرخ اتاق 1 تخته
215000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1370000
نرخ اتاق 1 تخته
1710000
کودک با تخت
1130000
کودک بدون تخت
665000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
140000
نرخ اتاق 1 تخته
235000
کودک با تخت
125000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1552000
نرخ اتاق 1 تخته
2000000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
200000
نرخ اتاق 1 تخته
330000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آنکارا (ایران ایر),
  مدت اقامت:3 شب، 4 روز آنکارا,
  تاریخ اعتبار:1396/02/26 الی 1396/03/23,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.085.000,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنکارا,
  خط هوایی:Iran Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ایران ایر، 3 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیاستفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.