تور آنتالیا (سان اکسپرس)

sun express
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Cender Hotel
ندای ارژنگ
ALL

5580000 تومان

7290000 تومان

4590000 تومان

3490000 تومان

سنتر

Nazar Beach Hotel
ندای ارژنگ
ALL

5630000 تومان

7370000 تومان

4615000 تومان

3490000 تومان

لارا

Lara Hadrianus Hotel
ندای ارژنگ
ALL

5730000 تومان

7535000 تومان

4665000 تومان

3490000 تومان

لارا

Transatlantik Hotel and Spa
ندای ارژنگ
U.ALL

6870000 تومان

10110000 تومان

5235000 تومان

3490000 تومان

کمر

Orange County
ندای ارژنگ
U.ALL

6965000 تومان

12260000 تومان

5085000 تومان

3490000 تومان

آنالیا

Catamaran Resort Hotel
ندای ارژنگ
ALL

7215000 تومان

11145000 تومان

5410000 تومان

3490000 تومان

کمر

Karmir Resort & Spa
ندای ارژنگ
U.ALL

7610000 تومان

11485000 تومان

5605000 تومان

3490000 تومان

کمر

M.Holidays Hotel
ندای ارژنگ
ALL

7810000 تومان

11855000 تومان

5710000 تومان

3490000 تومان

بلک

Grand Park Lara
ندای ارژنگ
ALL

8155000 تومان

12000000 تومان

5880000 تومان

3490000 تومان

لارا

PGS Kremlin Palace - Topkapı Palace
ندای ارژنگ
U.ALL

8355000 تومان

13385000 تومان

5980000 تومان

3490000 تومان

کوندو

Amara Premier Palace Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

8355000 تومان

11830000 تومان

5980000 تومان

3490000 تومان

کمر

Orange County Resort Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

8405000 تومان

14530000 تومان

6010000 تومان

3490000 تومان

کمر

Crystal Waterworld Resort & SPA
ندای ارژنگ
U.ALL

8700000 تومان

15175000 تومان

6150000 تومان

3490000 تومان

بلک

Paloma Foresta Resort and SPA
ندای ارژنگ
ALL

8745000 تومان

13125000 تومان

5975000 تومان

3490000 تومان

کمر

Kaya Belek
ندای ارژنگ
U.ALL

8800000 تومان

12555000 تومان

6200000 تومان

3490000 تومان

بلک

Papillon Ayscha Hotel Resort and SPA
ندای ارژنگ
U.ALL

9295000 تومان

15230000 تومان

6450000 تومان

3490000 تومان

بلک

Rixos Downtown
ندای ارژنگ
ALL

9395000 تومان

14790000 تومان

6495000 تومان

3490000 تومان

سنتر

Sherwood Dreams Resort
ندای ارژنگ
U.ALL

9540000 تومان

13770000 تومان

6570000 تومان

3490000 تومان

بلک

Barut Kemer
ندای ارژنگ
U.ALL

9690000 تومان

14015000 تومان

6645000 تومان

3490000 تومان

کمر

Fame Residence
ندای ارژنگ
ALL

9940000 تومان

15110000 تومان

6770000 تومان

3490000 تومان

لارا

Concorde DeLuxe Resort
ندای ارژنگ
U.ALL

10035000 تومان

16335000 تومان

6820000 تومان

3490000 تومان

لارا

Miracle Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

10035000 تومان

14580000 تومان

6820000 تومان

3490000 تومان

لارا

Sherwood Breezes
ندای ارژنگ
U.ALL

10285000 تومان

14985000 تومان

6945000 تومان

3490000 تومان

لارا

Spice Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

10480000 تومان

16810000 تومان

7040000 تومان

3490000 تومان

بلک

Baia Lara Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

10530000 تومان

15390000 تومان

7065000 تومان

3490000 تومان

لارا

Ela Quality Resort
ندای ارژنگ
U.ALL

10780000 تومان

15795000 تومان

7190000 تومان

3490000 تومان

بلک

Bellis Deluxe Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

10880000 تومان

17945000 تومان

7240000 تومان

3490000 تومان

بلک

Cornelia Diamond Golf Resort and Spa
ندای ارژنگ
U.ALL

11175000 تومان

16445000 تومان

7390000 تومان

3490000 تومان

بلک

Barut Lara
ندای ارژنگ
U.ALL

12560000 تومان

18715000 تومان

8080000 تومان

3490000 تومان

لارا

Royal Wings - Royal Seginus - Royal Holiday Palace
ندای ارژنگ
U.ALL

12710000 تومان

18955000 تومان

8155000 تومان

3490000 تومان

لارا

Rixos Sungate
ندای ارژنگ
U.ALL

13010000 تومان

23545000 تومان

8305000 تومان

3490000 تومان

کمر

Adam and Eve Hotel
ندای ارژنگ
U.ALL

13500000 تومان

20250000 تومان

0 تومان

3490000 تومان

بلک

Calista Luxury Resort
ندای ارژنگ
U.ALL

14985000 تومان

22680000 تومان

9295000 تومان

3490000 تومان

بلک

Rixos Premium
ندای ارژنگ
U.ALL

15480000 تومان

26085000 تومان

9540000 تومان

3490000 تومان

بلک

Maxx Royal
ندای ارژنگ
U.ALL

25745000 تومان

47145000 تومان

13475000 تومان

3490000 تومان

بلک

نرخ اتاق 2 تخته

5580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

4590000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7370000 تومان

کودک با تخت

4615000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7535000 تومان

کودک با تخت

4665000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10110000 تومان

کودک با تخت

5235000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12260000 تومان

کودک با تخت

5085000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11145000 تومان

کودک با تخت

5410000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11485000 تومان

کودک با تخت

5605000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11855000 تومان

کودک با تخت

5710000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12000000 تومان

کودک با تخت

5880000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13385000 تومان

کودک با تخت

5980000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11830000 تومان

کودک با تخت

5980000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8405000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14530000 تومان

کودک با تخت

6010000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15175000 تومان

کودک با تخت

6150000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13125000 تومان

کودک با تخت

5975000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

8800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12555000 تومان

کودک با تخت

6200000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

9295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15230000 تومان

کودک با تخت

6450000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

9395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14790000 تومان

کودک با تخت

6495000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

9540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13770000 تومان

کودک با تخت

6570000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14015000 تومان

کودک با تخت

6645000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

9940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15110000 تومان

کودک با تخت

6770000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16335000 تومان

کودک با تخت

6820000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14580000 تومان

کودک با تخت

6820000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10285000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14985000 تومان

کودک با تخت

6945000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16810000 تومان

کودک با تخت

7040000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15390000 تومان

کودک با تخت

7065000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15795000 تومان

کودک با تخت

7190000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

10880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17945000 تومان

کودک با تخت

7240000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

11175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16445000 تومان

کودک با تخت

7390000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

12560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18715000 تومان

کودک با تخت

8080000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

12710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18955000 تومان

کودک با تخت

8155000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

13010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23545000 تومان

کودک با تخت

8305000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20250000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

14985000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22680000 تومان

کودک با تخت

9295000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

15480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26085000 تومان

کودک با تخت

9540000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

25745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47145000 تومان

کودک با تخت

13475000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آنتالیا (سان اکسپرس),
  روزهای رفت:پنجشنبه,جمعه,شنبه,
  مدت اقامت:6 شب، 7 روز,
  تاریخ اعتبار:13،12،11 مرداد ماه 1397,
  شروع قیمت ها از :5.580.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنتالیا,
  خط هوایی:sun express,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک سان اکسپرس، 6 شب اقامت در هتل با صبحانه، ناهار و شام، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در هتل رویال وینگز، رویال سیگنوس و رویال هالیدی کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.