تور تایلند (بانکوک - پوکت) (عمان ایر)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Chaydon Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Baramee Hip
ندای ارژنگ
B.B

2810000 تومان

3175000 تومان

2770000 تومان

2575000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2835000 تومان

3220000 تومان

2790000 تومان

2590000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
PJ Patong
ندای ارژنگ
B.B

2845000 تومان

3245000 تومان

2800000 تومان

2590000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Aspira Prime
ندای ارژنگ
B.B

2890000 تومان

3335000 تومان

2600000 تومان

Bangkok Palace
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Plaza
ندای ارژنگ
B.B

2945000 تومان

3445000 تومان

2900000 تومان

2625000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Andakira
ندای ارژنگ
B.B

3030000 تومان

3600000 تومان

2970000 تومان

2670000 تومان

Eastin Makkasan
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Hub
ندای ارژنگ
B.B

3070000 تومان

3675000 تومان

3000000 تومان

2680000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Royal Paradise
ندای ارژنگ
B.B

3090000 تومان

3725000 تومان

3030000 تومان

2695000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Place
ندای ارژنگ
B.B

3095000 تومان

3730000 تومان

3030000 تومان

2695000 تومان

Novotel Silom
ندای ارژنگ
B.B
Deevana Plaza
ندای ارژنگ
B.B

3180000 تومان

3900000 تومان

3100000 تومان

2725000 تومان

Mandarin Centre Point
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3265000 تومان

4065000 تومان

3180000 تومان

2755000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

3335000 تومان

4200000 تومان

3245000 تومان

2775000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Fishermen
ندای ارژنگ
B.B

3370000 تومان

4275000 تومان

3275000 تومان

2790000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Patong Bay Hill
ندای ارژنگ
B.B

3435000 تومان

4400000 تومان

3335000 تومان

2820000 تومان

Novotel Sukhumvit
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Vintage
ندای ارژنگ
B.B

3525000 تومان

4580000 تومان

3415000 تومان

2850000 تومان

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Millennium
ندای ارژنگ
B.B

3570000 تومان

4670000 تومان

3455000 تومان

2870000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B
Diamond Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3645000 تومان

4830000 تومان

3530000 تومان

2900000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Avista Hideaway
ندای ارژنگ
B.B

3770000 تومان

5055000 تومان

3640000 تومان

2955000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Amari Phuket
ندای ارژنگ
B.B

3935000 تومان

5390000 تومان

3790000 تومان

3015000 تومان

Centara Grand World
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

3965000 تومان

5450000 تومان

3815000 تومان

3025000 تومان

Royal Orchid Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B

4045000 تومان

5600000 تومان

3890000 تومان

3055000 تومان

Marriott Marquis
ندای ارژنگ
B.B
Marriott Merlin Beach
ندای ارژنگ
B.B

4100000 تومان

5715000 تومان

3935000 تومان

3075000 تومان

lebua
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien
ندای ارژنگ
B.B

4220000 تومان

5930000 تومان

4045000 تومان

3120000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3175000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

2575000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2835000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2590000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3245000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2590000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3335000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2600000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

2625000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3600000 تومان

کودک با تخت

2970000 تومان

کودک بدون تخت

2670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3675000 تومان

کودک با تخت

3000000 تومان

کودک بدون تخت

2680000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3725000 تومان

کودک با تخت

3030000 تومان

کودک بدون تخت

2695000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3730000 تومان

کودک با تخت

3030000 تومان

کودک بدون تخت

2695000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3900000 تومان

کودک با تخت

3100000 تومان

کودک بدون تخت

2725000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3265000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4065000 تومان

کودک با تخت

3180000 تومان

کودک بدون تخت

2755000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

کودک با تخت

3245000 تومان

کودک بدون تخت

2775000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4275000 تومان

کودک با تخت

3275000 تومان

کودک بدون تخت

2790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

کودک با تخت

3335000 تومان

کودک بدون تخت

2820000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

کودک با تخت

3415000 تومان

کودک بدون تخت

2850000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4670000 تومان

کودک با تخت

3455000 تومان

کودک بدون تخت

2870000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4830000 تومان

کودک با تخت

3530000 تومان

کودک بدون تخت

2900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5055000 تومان

کودک با تخت

3640000 تومان

کودک بدون تخت

2955000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5390000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

3015000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

3815000 تومان

کودک بدون تخت

3025000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

کودک با تخت

3890000 تومان

کودک بدون تخت

3055000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5715000 تومان

کودک با تخت

3935000 تومان

کودک بدون تخت

3075000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5930000 تومان

کودک با تخت

4045000 تومان

کودک بدون تخت

3120000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پوکت) (عمان ایر),
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 3 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  شروع قیمت ها از :2.810.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پوکت,
  خط هوایی:Oman Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز عمان ایر، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی بانکوک - پوکت - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 730.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.