تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (عمان ایر)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Chaydon Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Land Royal Residence
ندای ارژنگ
B.B

2300000 تومان

2680000 تومان

2255000 تومان

2040000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Golden Beach
ندای ارژنگ
B.B

2315000 تومان

2700000 تومان

2270000 تومان

2040000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Resort / Welcome Plaza
ندای ارژنگ
B.B

2325000 تومان

2725000 تومان

2280000 تومان

2045000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2370000 تومان

2815000 تومان

2320000 تومان

2060000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2415000 تومان

2910000 تومان

2360000 تومان

2080000 تومان

Ibis Bangkok Nana
ندای ارژنگ
B.B
Manita Boutique
ندای ارژنگ
B.B

2435000 تومان

2950000 تومان

2380000 تومان

2090000 تومان

Bangkok Palace
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2450000 تومان

2970000 تومان

2390000 تومان

2095000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2535000 تومان

3125000 تومان

2470000 تومان

2135000 تومان

Eastin Hotel Makkasan
ندای ارژنگ
B.B
Sunbeam / Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2580000 تومان

3220000 تومان

2515000 تومان

2155000 تومان

Montien Hotel Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Vista Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2620000 تومان

3295000 تومان

2545000 تومان

2165000 تومان

Montien Hotel Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
The Imperial Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2630000 تومان

3315000 تومان

2555000 تومان

2170000 تومان

Novotel Bangkok Fenix Silom
ندای ارژنگ
B.B
A-One The Royal Cruise / Vista Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2665000 تومان

3390000 تومان

2590000 تومان

2180000 تومان

Holiday Inn Bangkok Silom
ندای ارژنگ
B.B
Long Beach
ندای ارژنگ
B.B

2700000 تومان

3450000 تومان

2615000 تومان

2195000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
The Bay View
ندای ارژنگ
B.B

2780000 تومان

3620000 تومان

2695000 تومان

2225000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Amari Residences
ندای ارژنگ
B.B

2815000 تومان

3690000 تومان

2235000 تومان

Baiyoke Sky
ندای ارژنگ
B.B
Mercure Pattaya Ocean
ندای ارژنگ
B.B

2900000 تومان

3865000 تومان

2800000 تومان

2270000 تومان

Avani Atrium Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Avani Pattaya Resort And Spa
ندای ارژنگ
B.B

3050000 تومان

4155000 تومان

2935000 تومان

2325000 تومان

Holiday Inn Bangkok Silom
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3080000 تومان

4210000 تومان

2960000 تومان

2335000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B
Baraquda Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3170000 تومان

4370000 تومان

3040000 تومان

2380000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3230000 تومان

4495000 تومان

3095000 تومان

2400000 تومان

Dusit Thani Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Dusit Thani Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3370000 تومان

4775000 تومان

3225000 تومان

2455000 تومان

Royal Orchid Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3410000 تومان

4865000 تومان

3265000 تومان

2470000 تومان

Centara Grand
ندای ارژنگ
B.B
Centara Grand Mirage Beach
ندای ارژنگ
B.B

3435000 تومان

4900000 تومان

3300000 تومان

2480000 تومان

lebua
ندای ارژنگ
B.B
InterContinental Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3595000 تومان

5225000 تومان

3425000 تومان

2545000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2680000 تومان

کودک با تخت

2255000 تومان

کودک بدون تخت

2040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

2270000 تومان

کودک بدون تخت

2040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2725000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

2045000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2815000 تومان

کودک با تخت

2320000 تومان

کودک بدون تخت

2060000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

2360000 تومان

کودک بدون تخت

2080000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

2380000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2970000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2535000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3125000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

2135000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

2515000 تومان

کودک بدون تخت

2155000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

کودک با تخت

2545000 تومان

کودک بدون تخت

2165000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3315000 تومان

کودک با تخت

2555000 تومان

کودک بدون تخت

2170000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

2180000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

2615000 تومان

کودک بدون تخت

2195000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3620000 تومان

کودک با تخت

2695000 تومان

کودک بدون تخت

2225000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2235000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3865000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2270000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4155000 تومان

کودک با تخت

2935000 تومان

کودک بدون تخت

2325000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4210000 تومان

کودک با تخت

2960000 تومان

کودک بدون تخت

2335000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4370000 تومان

کودک با تخت

3040000 تومان

کودک بدون تخت

2380000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

3095000 تومان

کودک بدون تخت

2400000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4775000 تومان

کودک با تخت

3225000 تومان

کودک بدون تخت

2455000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4865000 تومان

کودک با تخت

3265000 تومان

کودک بدون تخت

2470000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4900000 تومان

کودک با تخت

3300000 تومان

کودک بدون تخت

2480000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5225000 تومان

کودک با تخت

3425000 تومان

کودک بدون تخت

2545000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (عمان ایر),
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 3 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :2.300.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Oman Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز عمان ایر، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر زمینی بانکوک - پاتایا - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.