تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1737000 2177000 1527000 1247000

2297000 2547000 1897000 1797000

2347000 2627000 1997000 1797000

2477000 2897000 2097000 1797000

2587000 3127000 2227000 1897000

2597000 3097000 2197000 1897000

2627000 3177000 2227000 1897000

2647000 3197000 2247000 1897000

2677000 3247000 2247000 1897000

2697000 3297000 2297000 1897000

2717000 3377000 2327000 1897000

2777000 3447000 2357000 1897000

2797000 3497000 2397000 1897000

2837000 3597000 2457000 1947000

2877000 3617000 2397000 1947000

2897000 3697000 2467000 1947000

2997000 3797000 2597000 1997000

3057000 3877000 2657000 1997000

3197000 4197000 2787000 2197000

3227000 4247000 2847000 2197000

3297000 4497000 2947000 2197000

3547000 4997000 3197000 2297000

3547000 4997000 3197000 2297000

3737000 5297000 2397000

3797000 5397000 3297000 2397000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1737000
نرخ اتاق 1 تخته
2177000
کودک با تخت
1527000
کودک بدون تخت
1247000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2297000
نرخ اتاق 1 تخته
2547000
کودک با تخت
1897000
کودک بدون تخت
1797000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2347000
نرخ اتاق 1 تخته
2627000
کودک با تخت
1997000
کودک بدون تخت
1797000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2477000
نرخ اتاق 1 تخته
2897000
کودک با تخت
2097000
کودک بدون تخت
1797000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2587000
نرخ اتاق 1 تخته
3127000
کودک با تخت
2227000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2597000
نرخ اتاق 1 تخته
3097000
کودک با تخت
2197000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2627000
نرخ اتاق 1 تخته
3177000
کودک با تخت
2227000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2647000
نرخ اتاق 1 تخته
3197000
کودک با تخت
2247000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2677000
نرخ اتاق 1 تخته
3247000
کودک با تخت
2247000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2697000
نرخ اتاق 1 تخته
3297000
کودک با تخت
2297000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2717000
نرخ اتاق 1 تخته
3377000
کودک با تخت
2327000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2777000
نرخ اتاق 1 تخته
3447000
کودک با تخت
2357000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2797000
نرخ اتاق 1 تخته
3497000
کودک با تخت
2397000
کودک بدون تخت
1897000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2837000
نرخ اتاق 1 تخته
3597000
کودک با تخت
2457000
کودک بدون تخت
1947000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2877000
نرخ اتاق 1 تخته
3617000
کودک با تخت
2397000
کودک بدون تخت
1947000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2897000
نرخ اتاق 1 تخته
3697000
کودک با تخت
2467000
کودک بدون تخت
1947000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2997000
نرخ اتاق 1 تخته
3797000
کودک با تخت
2597000
کودک بدون تخت
1997000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3057000
نرخ اتاق 1 تخته
3877000
کودک با تخت
2657000
کودک بدون تخت
1997000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3197000
نرخ اتاق 1 تخته
4197000
کودک با تخت
2787000
کودک بدون تخت
2197000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3227000
نرخ اتاق 1 تخته
4247000
کودک با تخت
2847000
کودک بدون تخت
2197000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3297000
نرخ اتاق 1 تخته
4497000
کودک با تخت
2947000
کودک بدون تخت
2197000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3547000
نرخ اتاق 1 تخته
4997000
کودک با تخت
3197000
کودک بدون تخت
2297000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3547000
نرخ اتاق 1 تخته
4997000
کودک با تخت
3197000
کودک بدون تخت
2297000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3737000
نرخ اتاق 1 تخته
5297000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2397000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3797000
نرخ اتاق 1 تخته
5397000
کودک با تخت
3297000
کودک بدون تخت
2397000
توضیحات