تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2270900 2615300 1814000 1635800

2320100 2713700 1855000 1652200

2471800 3017100 1705500

2613000 3289500 2118300 1750600

2701400 3338700 2138800 1758800

2668100 3389700 2160200 1767000

2692700 3438900 2184800 1775200

2758300 3570100 2242200 1799800

2809300 3662100 2284100 1812100

2961000 3965500 2423500 1865400

2961000 3965500 2423500 1865400

3135000 4303500 2576100 1922800

3249800 4533100 2678600 1963800

3581900 5197300 2977900 2078600

3796900 5617300 3167400 2152400

4133100 6289700 3466700 2271300

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2270900
نرخ اتاق 1 تخته
2615300
کودک با تخت
1814000
کودک بدون تخت
1635800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2320100
نرخ اتاق 1 تخته
2713700
کودک با تخت
1855000
کودک بدون تخت
1652200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2471800
نرخ اتاق 1 تخته
3017100
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1705500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2613000
نرخ اتاق 1 تخته
3289500
کودک با تخت
2118300
کودک بدون تخت
1750600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2701400
نرخ اتاق 1 تخته
3338700
کودک با تخت
2138800
کودک بدون تخت
1758800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2668100
نرخ اتاق 1 تخته
3389700
کودک با تخت
2160200
کودک بدون تخت
1767000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2692700
نرخ اتاق 1 تخته
3438900
کودک با تخت
2184800
کودک بدون تخت
1775200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2758300
نرخ اتاق 1 تخته
3570100
کودک با تخت
2242200
کودک بدون تخت
1799800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2809300
نرخ اتاق 1 تخته
3662100
کودک با تخت
2284100
کودک بدون تخت
1812100
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2961000
نرخ اتاق 1 تخته
3965500
کودک با تخت
2423500
کودک بدون تخت
1865400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2961000
نرخ اتاق 1 تخته
3965500
کودک با تخت
2423500
کودک بدون تخت
1865400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3135000
نرخ اتاق 1 تخته
4303500
کودک با تخت
2576100
کودک بدون تخت
1922800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3249800
نرخ اتاق 1 تخته
4533100
کودک با تخت
2678600
کودک بدون تخت
1963800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

INTERCONTINENTAL (SHERATON PATTAYA) برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3581900
نرخ اتاق 1 تخته
5197300
کودک با تخت
2977900
کودک بدون تخت
2078600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3796900
نرخ اتاق 1 تخته
5617300
کودک با تخت
3167400
کودک بدون تخت
2152400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

INTERCONTINENTAL (SHERATON PATTAYA) برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4133100
نرخ اتاق 1 تخته
6289700
کودک با تخت
3466700
کودک بدون تخت
2271300
توضیحات