تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (تای ایرویز)

Thai Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Chaydon Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Land Royal Residence
ندای ارژنگ
B.B

2360000 تومان

2785000 تومان

2035000 تومان

1790000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Golden Beach
ندای ارژنگ
B.B

2375000 تومان

2815000 تومان

2050000 تومان

1790000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Welcome Plaza/Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2390000 تومان

2845000 تومان

2065000 تومان

1795000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B

2435000 تومان

2935000 تومان

2125000 تومان

1810000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2490000 تومان

3055000 تومان

2160000 تومان

1835000 تومان

Ibis Nana
ندای ارژنگ
B.B
Manita boutique
ندای ارژنگ
B.B

2510000 تومان

3090000 تومان

2175000 تومان

1845000 تومان

Bangkok Palace
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2525000 تومان

3115000 تومان

2190000 تومان

1850000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2615000 تومان

3285000 تومان

2270000 تومان

1895000 تومان

Eastin Makkasan
ندای ارژنگ
B.B
Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B

2670000 تومان

3400000 تومان

2330000 تومان

1920000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Vista
ندای ارژنگ
B.B

2720000 تومان

3490000 تومان

2365000 تومان

1930000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Imperial Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

2735000 تومان

3520000 تومان

2380000 تومان

1935000 تومان

Novotel Silom
ندای ارژنگ
B.B
A-One Royal Cruise/Vista
ندای ارژنگ
B.B

2765000 تومان

3858000 تومان

2410000 تومان

1945000 تومان

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Long Beach
ندای ارژنگ
B.B

2810000 تومان

3670000 تومان

2450000 تومان

1965000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
The Bayview
ندای ارژنگ
B.B

2895000 تومان

3845000 تومان

2530000 تومان

1995000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Amari Residences
ندای ارژنگ
B.B

2925000 تومان

3910000 تومان

2010000 تومان

Baiyoke Sky
ندای ارژنگ
B.B
Mercure Pattaya Ocean
ندای ارژنگ
B.B

3030000 تومان

4110000 تومان

2645000 تومان

2045000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Avani Resort
ندای ارژنگ
B.B

3255000 تومان

4560000 تومان

2855000 تومان

2125000 تومان

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3285000 تومان

4615000 تومان

2880000 تومان

2135000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B
Baraquda Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3345000 تومان

4720000 تومان

2935000 تومان

2175000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B

3410000 تومان

4845000 تومان

2990000 تومان

2195000 تومان

Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B
Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B

3555000 تومان

5145000 تومان

3130000 تومان

2255000 تومان

Royal Orchid Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3610000 تومان

5260000 تومان

3180000 تومان

2270000 تومان

Centara Grand World
ندای ارژنگ
B.B
Centara Grand Mirage
ندای ارژنگ
B.B

3645000 تومان

5315000 تومان

3210000 تومان

2285000 تومان

lebua
ندای ارژنگ
B.B
InterContinental
ندای ارژنگ
B.B

3835000 تومان

5700000 تومان

3380000 تومان

2360000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2785000 تومان

کودک با تخت

2035000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2815000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2845000 تومان

کودک با تخت

2065000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2935000 تومان

کودک با تخت

2125000 تومان

کودک بدون تخت

1810000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3055000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

1835000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2175000 تومان

کودک بدون تخت

1845000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3115000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1850000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3285000 تومان

کودک با تخت

2270000 تومان

کودک بدون تخت

1895000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3400000 تومان

کودک با تخت

2330000 تومان

کودک بدون تخت

1920000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2365000 تومان

کودک بدون تخت

1930000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3520000 تومان

کودک با تخت

2380000 تومان

کودک بدون تخت

1935000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3858000 تومان

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

1945000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1965000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3845000 تومان

کودک با تخت

2530000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2010000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4110000 تومان

کودک با تخت

2645000 تومان

کودک بدون تخت

2045000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4560000 تومان

کودک با تخت

2855000 تومان

کودک بدون تخت

2125000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3285000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4615000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

2135000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4720000 تومان

کودک با تخت

2935000 تومان

کودک بدون تخت

2175000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2195000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5145000 تومان

کودک با تخت

3130000 تومان

کودک بدون تخت

2255000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5260000 تومان

کودک با تخت

3180000 تومان

کودک بدون تخت

2270000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5315000 تومان

کودک با تخت

3210000 تومان

کودک بدون تخت

2285000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3835000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5700000 تومان

کودک با تخت

3380000 تومان

کودک بدون تخت

2360000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (تای ایرویز),
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 4 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :2.360.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Thai Airways,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز تای ایرویز، 8 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر زمینی بانکوک - پاتایا - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.